Helsesektoren har stort behov for ekstra personell for å håndtere koronaepidemien. Regjeringen har gjort det enklere for pensjonert personell å jobbe i helsesektoren uten å tape pensjon. Det ble vedtatt forskriftsendring som gjaldt fra 17. mars til 1. november 2020 som åpnet for at pensjonert personell som utfører nødvendig arbeid for å bidra i bekjempelsen, kan motta ordinær lønn uten at pensjonen reduseres. Forskriften er nå forlenget til 1. juli 2021.

Tiltaket gjelder for alt pensjonert personell som enten frivillig påtar seg nødvendig arbeid eller blir beordret til tjeneste i offentlig helsesektoren. Behovet for personell gjelder alle ansattgrupper som arbeider i offentlig helsetjeneste slik som kokker, renholdere, assistenter, m.m.

Tiltaket gjelder de som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP fra offentlig pensjonsordning. Uførepensjonister er ikke omfattet av tiltaket i forskriften.

Hva er vilkårene for at frivillig tjeneste omfattes av tiltaket?

For frivillig tjeneste er det vilkår om at arbeidet må være nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov som skyldes utbruddet av koronavirus.

Hva er beordret tjeneste?

Beordret tjeneste er de tilfeller der beordringshjemmelen i helseberedskapsloven, jf. forskrift 6. mars 2020 nr. 238 er benyttet.

Innmelding i offentlig pensjonsordning

Ved arbeidsinnsats som faller inn under tiltaket skal arbeidstakeren innmeldes i pensjonsordningen. Pensjonsopptjening og rettigheter vil følge av medlemskapet. Arbeids- og sosialdepartementet har lagt til grunn at ingen skal tape pensjonsmessig på medlemskapet, og vil følge opp dette forholdet særskilt.

Arbeid på pensjonistvilkår

For øvrig pensjonert personell med alderspensjon, særalderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP fra offentlig pensjonsordning, som ikke omfattes av tiltaket, vil arbeid på pensjonistvilkår fremdeles være en ordning som kan benyttes. KS har presisert dette.

En turkis ansiktsmaske med rød tekst: Covid-19.