Behovet for ekstra personell i helsesektoren i forbindelse med covid-19 pandemien er fortsatt stort! Tiltaket hvor pensjonert personell kan jobbe uten å få avkortet pensjonen er nå forlenget frem til 1. juli 2022.

Hva er bakgrunnen for vedtaksendringen?

Det ble et ekstraordinært behov for personell i helsesektoren i forbindelse med Covid-19 pandemien. For å møte dette behovet la regjeringen til rette for at pensjonert personell kan gå tilbake i jobb i helsevesenet uten å få redusert alderspensjon eller AFP (både folketrygdberegnet og tjenestepensjonsberegnet). Det ble vedtatt en forskriftsendring som opprinnelig gjaldt fra 17. mars til 1. november 2020. Denne har i ettertid blitt forlenget flere ganger, og er nå forlenget frem til 1. juli 2022.

Hvem gjelder ordningen for?

Alle yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste, som mottar alderspensjon eller AFP fra oss, er omfattet av ordningen. Det vil si at i tillegg til helsepersonell vil blant annet kokker, renholdere og assistenter også kunne arbeide uten å få redusert pensjonen. Dette gjelder både beordret og frivillig arbeid, såfremt arbeidet er relatert til Covid-19 pandemien. I desember 2020 ble det vedtatt at alderspensjonister og mottakere av AFP som blir beordret til Covid-19 relatert arbeid i apotek også kan gjøre det uten å få pensjonen sin avkortet. For arbeid i apotek er det kun beordret tjeneste som er omfattet av denne ordningen.

Ordningen gjelder ikke for uførepensjonister.

Hvorfor innføre unntaksregel?

Ordinært er det slik at pensjonister bare kan arbeide en begrenset mengde, eller på pensjonistlønn, før pensjonen reduseres. Pensjonert personell sitter på viktig kunnskap, kvalifikasjoner og kapasitet som helsesektoren har ekstra stort behov for nå. Det er frivillig for pensjonistene om de ønsker å arbeide, slik at hver enkelt må vurdere dette ut fra eget ønske og helsesituasjon. Vedtaksendringen medfører at viktig personell som har mulighet kan bidra mot Covid-19 uten å få redusert sin pensjon.

Hva skjer hvis jeg starter arbeid i offentlig helsetjeneste knyttet til Covid-19 pandemien?

Arbeidet vil medføre rett til medlemskap i pensjonsordningen, og du vil kunne få økt din opptjening. Vi får oversikt over pensjonister som har bidratt i Covid-19 relatert arbeid i Arendal kommune.
Du vil motta ordinær lønn uten at din løpende pensjon reduseres.

Kan jeg arbeide for privat helsetjeneste?

Arbeid for private som i henhold til lov om eller avtale med det offentlige tilbyr helsetjenester til befolkningen, jf helseberedskapsloven §1-3 første ledd bokstav b. likestilles med arbeid i offentlig helsetjeneste. Det er viktig å merke seg at vi ikke vil få beskjed om Covid-19 relatert arbeid fra private arbeidsgivere. Gjelder dette deg må du selv få arbeidsgiver til å dokumentere at arbeidet er Covid-19 relatert og gi pensjonskassen beskjed.

Hva med pensjonert personell som ikke mottar pensjon fra offentlig pensjonsordning?

Pensjonert personell som ikke mottar pensjon fra offentlig pensjonsordning vil også kunne motta ordinær lønn uten at pensjon fra folketrygden, privat tjenestepensjon eller privat AFP avkortes.

Øvrig pensjonert personell som ikke omfattes av tiltaket

Arbeid på pensjonistvilkår vil fortsatt være en ordning som kan benyttes for øvrig pensjonert personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP fra offentlig pensjonsordning.