Mottakere av AFP, alderspensjon eller ektefellepensjon kan ha fått økt eller redusert sin pensjon fra pensjonskassen i desember.
Er din pensjon økt har du fått etterbetaling sammen med din ordinære pensjonsutbetaling i desember. Har du fått redusert din pensjon fra pensjonskassen er denne satt ned fra desember. Vedtak med informasjon er sendt til pensjonsmottakerne dette gjelder.

Det har blitt flere reguleringer i 2021, bakgrunnen for dette er at stortinget har vedtatt nye prinsipper for regulering av alderspensjon. Siden pensjonsreformen i 2011 har alderspensjon under utbetaling blitt regulert med lønnsvekst fratrukket en fast faktor på 0,75 prosent. Fra 2021 skal alderspensjon reguleres med et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten. Det er også gitt kompensasjon slik at minstenivåene blir like høye som om de var blitt regulert med pris- og lønnsvekst også i mai 2020.

Stortinget vedtok 18. desember 2020 og 6. februar 2021 at minste pensjonsnivå for enslige alderspensjonister (med full trygdetid på 40 år) skulle økes med 4 000 kroner pr. år. Dette med virkning tilbake i tid fra 1. mai 2020. Denne reguleringen gjorde vi i begynnelsen av mai 2021.

Hvert år reguleres grunnbeløpet i folketrygden (G) med virkning fra 1. mai. Til grunn for denne reguleringen ligger forventet lønnsvekst for det inneværende år, justert for eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst de siste år.

Den årlige reguleringen av alle pensjoner med virkning fra 1. mai 2021 i forbindelse med at grunnbeløpet i folketrygden ble økt, gjennomførte vi i begynnelsen av juni.

19. november 2021 vedtok stortinget at det skulle gjennomføres en tilleggsregulering slik at alderpensjon under utbetaling får en årlig vekst på 3,83 prosent i stedet for 3,58 prosent for 2021. Denne tilleggsreguleringen gjelder mottakere av følgende ytelser:
– Alderspensjon
– AFP (Avtalefestet pensjon)
– Ektefellepensjon der mottaker har fylt 67 år

Vi gjennomførte denne reguleringen i desember. Våre medlemmer som fikk økt sin pensjonsutbetaling fra oss, fikk dette utbetalt sammen med pensjonen sin for desember. Vi vedtok videre at våre medlemmer som får redusert sin pensjon fra oss som følge av denne reguleringen, ikke får krav om tilbakebetaling.

Når minstenivåtillegget, og i noen tilfeller pensjonstillegget, fra folketrygden/NAV øker så medfører det en reduksjon av pensjonen fra pensjonskassen i mange saker. Samlet pensjon fra folketrygden og pensjonskassen er garantert å utgjøre 66 prosent av sluttlønnen, ved full opptjening i offentlig sektor (100 % stilling i 30 år for årskull inntil 1953). Pensjonskassen gjør et samordningsfradrag i pensjonen som utbetales, i forhold til pensjonen fra folketrygden. Pensjonen fra folketrygden blir utbetalt i sin helhet.