Det er et stort behov for ekstra personell ved mange skoler og barnehager i forbindelse med korona pandemien. Reglene er nå endret slik at pensjonister kan være vikar i skole og barnehage uten å få pensjonen avkortet.

Hva innebærer tiltaket?

Pensjonert personell kan arbeide på særskilt pensjonistlønn i skole og barnehage uten å få alderspensjon eller AFP avkortet. Satsen for særskilt pensjonistlønn er avtalt til å være 300 kroner pr. faktisk time arbeidet.

Arbeids- og sosialdepartementet har opplyst at det vil fastsettes unntak om avkortning i pensjon for perioden 1. januar 2022 til 1. juli 2022. Dette er samme virkeperiode som dagens unntaksregel for pensjonert helsepersonell.

Hvem gjelder tiltaket for?

Pensjonert personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP fra offentlig tjenestepensjon omfattes at tiltaket.

Pensjonert personell som ikke mottar pensjon fra offentlig tjenestepensjon kan motta ordinær lønn etter tariffavtale uten at pensjon avkortes.
Personell som ikke mottar, eller har rett på, pensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning, skal ha ordinær lønn etter tariffavtalen og meldes inn i tjenestepensjonsordningen.

Tiltaket gjelder ikke personer med uførepensjon.

For hvilket arbeid gjelder tiltaket?

Arbeid som bidrar til å avlaste skoler og barnehager i perioden med ekstraordinært personellbehov er omfattet. Det vil si at undervisningspersonell, pedagogisk personell og øvrig personell kan tilsettes på den særskilte pensjonistlønnsatsen.

Her kan du lese mer om tiltaket om å avlaste skoler og barnehager.