AFP for deg født i 1962 eller tidligere

AFP (Avtalefestet pensjon) er en førtidspensjonsordning for deg som ønsker å gå av med pensjon helt eller delvis mellom 62 og 67 år. Avtalen om AFP har blitt forhandlet fram mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og er en tariffestet pensjon. Ordningen kan endres eller sies opp av partene under forhandlinger om ny hovedtariffavtale.

For å ha rett til AFP må du være yrkesaktiv med medlemskap i Arendal kommunale pensjonskasse på pensjoneringstidspunktet. Ønsker du å gå av med en delvis AFP må du selv avtale dette med din arbeidsgiver. Du finner mer informasjon om AFP på denne siden.

 • Du må være yrkesaktiv på pensjoneringstidspunktet.
 • Du må fratre stillingen din med minimum 10 prosentpoeng.
 • Du må de siste 3 årene ha vært sammenhengende ansatt hos samme arbeidsgiver eller annen arbeidsgiver innen offentlig sektor.
 • Hatt minst 20 prosent stilling med en årlig inntekt på minst 1 G i de siste 3 årene
 • Ha minst 10 år med pensjonsopptjening i folketrygden etter fylte 50 år
 • Hatt en gjennomsnittlig inntekt på minst 2 G i dine 10 beste inntektsår fra og med 1967 til og med året før du tar ut AFP

Du kan ikke motta alderspensjon, etterlattepensjon eller uføretrygd fra NAV mens du mottar AFP. Ønsker du likevel AFP må du kontakte NAV for å stanse ytelsene før du starter uttak av AFP.

Du kan ikke motta ytelser betalt av arbeidsgiver på uttakstidspunktet uten motsvarende arbeidsplikt.

Du kan kombinere gradert uførepensjon fra pensjonskassen med AFP, men du kan ikke kombinere uføretrygd fra folketrygden med AFP.

Fra 65 år er det to alternativer som gir deg rett til AFP.

 1. Du oppfyller vilkårene for å ta ut AFP mellom 62 og 65 år, eller
 2. Du må være yrkesaktiv på pensjoneringstidspunktet og fratrer stillingen din med minst 10 prosentpoeng. Du må i tillegg ha minst 10 års medlemskap i offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år.

Du kan ikke motta alderspensjon eller etterlattepensjon fra NAV mens du mottar AFP. Ønsker du likevel AFP må du kontakte NAV for å stanse ytelsene før du starter uttak av AFP.

Hvilke regler som gjelder kombinasjon av uføreytelser fra NAV med AFP avhenger av hvilken AFP du mottar. Ved en folketrygdberegnet AFP kan du ikke motta uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV samtidig. En tjenestepensjonsberegnet AFP kan kombineres med uføretrygd eller AAP fra NAV.

Beregning av AFP

Vi skiller mellom AFP før og etter 65 år. AFP mellom 62 og 65 år er en «folketrygdberegnet AFP». Den er beregnet på bakgrunn av opptjeningen din i folketrygden (NAV), pluss et AFP-tillegg på inntil 1 700 kroner pr. måned.

Etter fylte 65 år er det to alternative beregningsmåter for AFP. Du vil enten få en «folketrygdberegnet AFP» eller en «tjenestepensjonsberegnet AFP». En tjenestepensjonsberegnet AFP er beregnet på bakgrunn av opptjeningen din hos oss. Vi gir deg automatisk den AFP som gir deg høyest utbetaling.

Folketrygdberegnet AFP beregnes på bakgrunn av din opptjening i folketrygden og består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg. Du får også et AFP-tillegg på inntil 1 700 kroner pr. måned.

Samlet AFP kan ikke overstige 70 prosent av din tidligere pensjonsgivende inntekt i folketrygden. Tidligere inntekt beregnes av NAV som gjennomsnittet av pensjonsgivende inntekt de 3 beste av de 5 siste årene før året før uttak av AFP. Det vil si at dersom du starter uttak av AFP i 2023 er det pensjonsgivende inntekt i årene 2017 – 2021 som er med i beregningen av tidligere inntekt.

Du kan lese mer om folketrygdberegnet AFP og hvordan denne beregnes på nav.no.

Tjenestepensjonsberegnet AFP blir beregnet som en ordinær tjenestepensjon fra pensjonskassen. Ved full opptjening utgjør en tjenestepensjonsberegnet AFP 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt.  Har du hatt varierende stillingsprosent, beregnes det en gjennomsnittlig deltidsprosent. Har du kortere opptjeningstid enn 30 år, blir pensjonen avkortet tilsvarende.

Du får automatisk den AFP som gir høyest utbetaling for deg.

AFP og inntekt

Skal du jobbe samtidig som du tar ut AFP, er det viktig at du er klar over inntektsreglene som gjelder for deg. Hvilke regler som gjelder er avhengig av hvilken type AFP du mottar, folketrygdberegnet AFP eller tjenestepensjonsberegnet AFP.

Fra du er 62 år og frem til du fyller 65 år får du utbetalt folketrygdberegnet AFP.

Etter at du fyller 65 år får du enten folketrygdberegnet AFP eller tjenestepensjonsberegnet AFP. Du får automatisk den som gir høyest utbetaling.

Når du mottar en folketrygdberegnet AFP skal pensjonen reduseres for all pensjonsgivende inntekt. Du kan altså ikke ha arbeidsinntekt ved siden av pensjonen uten at det påvirker pensjonsgraden. Det gjelder likevel et «toleransebeløp» på 30 000 kroner pr år. Det er viktig å være oppmerksom på at beløpet på 30 000 kroner er et toleransebeløp for utregning av ny pensjonsgrad og ikke et fribeløp på inntekt ved siden av AFP.

Skulle din inntekt endre seg utover 30 000 kroner i året må du gi oss beskjed om dette. Vi regner da om pensjonsgraden din og justerer utbetalingen.

Når du mottar en tjenestepensjonsberegnet AFP kan du ha inntekt fra privat sektor, og arbeide på pensjonistvilkår i offentlig sektor uten reduksjon i din pensjon. Arbeid på ordinære lønnsbetingelser i offentlig sektor vil medføre innmelding i en offentlig tjenestepensjonsordning og pensjonen skal da reduseres.

Ved delvis AFP og fortsatt arbeid i offentlig sektor på ordinære lønnsvilkår, er det viktig at du opplyser i søknaden hva du skal ha i inntekt etter uttak. Pensjonsgraden blir beregnet ut fra dine inntektsopplysninger. Du må gi beskjed til pensjonskassen dersom din fremtidige inntekt endrer seg.

Det er også viktig å merke seg at dersom du tar ut gradert AFP, skal feriepenger som er opptjent etter at du tok ut AFP inkluderes i inntekten som meldes inn til oss.

Pensjonsgraden blir beregnet ut fra tidligere inntekt og din oppgitte fremtidige inntekt. Tidligere inntekt beregnes av NAV som gjennomsnittet av pensjonsgivende inntekt de 3 beste av de 5 siste årene før året før uttak av AFP. Det vil si at dersom du starter uttak av AFP i 2023 er det pensjonsgivende inntekt i årene 2017 – 2021 som er med i beregningen av tidligere inntekt. Fremtidig inntekt må du oppgi i søknadsskjemaet, eller ta kontakt med oss.

(Tidligere inntekt – fremtidig inntekt) / tidligere inntekt x 100 = Pensjonsgrad

Når du går av med gradert AFP er det viktig å huske på å ta med feriepenger som er opptjent etter at du startet uttak av AFP, når du oppgir fremtidig inntekt til oss.

Dersom du ikke avvikler ferie og får utbetalt dette etter at du har begynt uttak av AFP, skal dette medregnes som inntekt.

Feriepenger som er opptjent før første uttak av AFP som skal holdes utenom.

Vi foretar hvert år et etteroppgjør for AFP. Etteroppgjøret kan sammenliknes med skatteoppgjøret ditt. Vi innhenter opplysninger om din inntekt fra skatteetaten og sammenlikner med den inntekten som din AFP er beregnet ut fra.

Viser det seg at din inntekt avviker med mer enn 30 000 kroner fra inntekten du har oppgitt, fastsetter vi en ny pensjonsgrad for det året. Du vil da enten kunne få etterbetalt pensjon eller krav om å betale tilbake for mye utbetalt pensjon.

Eksempel:

Kari har gradert AFP og har oppgitt fremtidig inntekt på 150 000 kroner i søknadsskjema. Når inntekt innhentes fra skatteetaten viser det seg at inntekten har vært 182 000 kroner. Kari har ikke gitt beskjed om høyere fremtidig inntekt. Differansen mellom oppgitt fremtidig inntekt og faktisk inntekt er over toleransebeløpet på 30 000 kroner. Faktisk inntekt skal legges til grunn for utregning av ny pensjonsgrad.

Tidligere inntekt var fastsatt av NAV til 520 000. Dette ga Kari en opprinnelig pensjonsgrad på 71 %. I etteroppgjøret blir det utregnet en ny pensjonsgrad slik: (520 000 – 182 000) / 520 000 x 100 = 65.

Ny pensjonsgrad for Kari blir på 65 % og hun vil få vedtak med krav om å betale tilbake for mye utbetalt pensjon.

Har du inntekt ved siden av AFP foretar vi hvert år et etteroppgjør når skatteoppgjøret er klart. I etteroppgjøret kontrolleres det at pensjonsutbetalingen din har vært riktig i forhold til inntekten din.

Vi mottar opplysninger om din inntekt fra skatteetaten. Skulle det vise seg at din inntekt avviker med mer enn 30 000 kroner fra den inntekten pensjonen din er beregnet ut fra, blir pensjonen din beregnet på nytt for det aktuelle inntektsåret. Viser etteroppgjøret at du har fått for lite eller for mye pensjon vil du få et vedtak/brev fra oss som viser hvordan etteroppgjøret er beregnet.

I utgangspunktet skal all pensjonsgivende inntekt legges til grunn i etteroppgjøret. Det er likevel noe inntekt som holdes utenfor:

 • Inntekt som stammer fra arbeid eller næringsvirksomhet før første uttak av AFP.
 • Feriepenger som er opptjent før første uttak av AFP
 • Inntekt opptjent etter at du fylte 67 år
 • Gavepensjon: Noen arbeidsgivere velger å gi en supplerende gavepensjon når en ansatt går av med AFP. Gavepensjonen skal medes inn som pensjon til skatteetaten og påvirker derfor ikke din AFP utbetaling.

Det er viktig å huske på at dersom du tar ut gradert AFP, er det kun det første året at eventuelt etterslepsinntekter eller feriepenger holdes utenfor i etteroppgjøret. Fremover vil for eksempel alt av feriepenger være inkludert i din inntekt. Dersom du ikke tar ut ferie og får utbetalt feriepengene skal dette inkluderes som inntekt i etteroppgjøret. Velger du da å gå fra en gradert AFP til full AFP vil etterbetaling av lønn og feriepenger for inneværende år bli inkludert i etteroppgjøret. Dette kan innebære at du skulle hatt en gradert AFP en periode etter at du sluttet helt i arbeid.

Inntekt som ikke er pensjonsgivende i folketrygden, vil ikke føre til reduksjon av din AFP. Dette kan for eksempel være kapitalinntekter. Skattemyndighetene har ansvar for å fastsette hva som regnes som pensjonsgivende inntekt. Du finner mer informasjon i folketrygdloven om hva som er pensjonsgivende inntekt.

Du må opplyse om all pensjonsgivende inntekt. For eksempel:

 • Lønnsinntekt
 • Næringsinntekt
 • Honorar
 • Feriepenger opptjent etter uttak av AFP
 • Feriepenger for ikke avviklet ferie, utbetalt etter uttak av AFP
 • Trygdeytelser som f.eks. sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, foreldrepenger osv.

Flere ofte stilte spørsmål

Hvis du har rett på AFP, kan du når som helst starte uttaket fra måneden etter fylte 62 år og frem til du fyller 67 år.

Nei, det er ikke mulig å søke om AFP tilbake i tid.

AFP skattlegges som pensjonsinntekt. Det er ordinært skattetrekk i juni. I desember er utbetalingen trekkfri.

Du finner mer informasjon om skatteregler for pensjonister på skatteetatens nettsider.

Du må gi beskjed til oss dersom du:

 • skal jobbe ved siden av pensjonen din og på nytt meldes inn i en offentlig tjenestepensjonsordning
 • allerede jobber ved siden av pensjonen og lønnen din endres
 • får innvilget ytelse fra NAV eller annen offentlig tjenestepensjonsordning, eller det skjer en endring i slike ytelser

Har du fått utbetalt for mye pensjon og får vedtak om tilbakebetaling av AFP, vil vi informere i vedtaket hvilket beløp som kreves tilbake og hvordan. Dette kan enten være gjennom trekk i din fremtidige pensjonsutbetaling eller at hele beløpet kreves tilbake innen oppgitt frist.

Ønsker du en annen nedbetalingsavtale kan du kontakte oss for å avtale dette.

Har du fått utbetalt for lite pensjon og får vedtak om etterbetaling av AFP, vil du motta beløpet på den kontoen du mottar pensjonsutbetalingen. Etterbetalingen kommer ved neste lønnskjøring hos oss og utbetales vanligvis den 12. hver måned.

Har du tatt ut AFP vil du automatisk få utbetalt alderspensjon fra oss, fra måneden etter fylte 67 år. Du må selv søke om alderspensjon fra NAV med startdato fra måneden etter fylte 67 år.

Har du tatt ut delvis AFP, blir din gradert AFP omregnet til gradert alderspensjon.