Alderspensjon for deg født i 1962 eller tidligere

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Du som er født i 1962 eller tidligere får vanligvis pensjonen beregnet etter lønnen du har når du går av med pensjon. Alderspensjonen fra Arendal kommunale pensjonskasse (AKP) er en livsvarig tjenestepensjon som kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden (NAV).  Du finner mer informasjon om alderspensjon fra AKP på denne siden.

Generelt om alderspensjon

Du kan søke om alderspensjon fra Arendal kommunale pensjonskasse (AKP) når:

 • du har fylt 67 år, eller
 • du har nådd stillingens aldersgrense, eller
 • inntil 3 år før stillingens aldersgrense dersom summen av din alder og medlemstid utgjør minimum 85 år
 • og du fratrer din stilling helt eller delvis, og stillingsreduksjonen utgjør minst 10 % av full stilling

Du kan ikke få alderspensjon dersom:

 • du mottar AFP
 • du har 100 % uførepensjon
 • du ikke reduserer stillingen din med minst 10 prosentpoeng

Med arbeidsgivers samtykke kan du ta ut gradert alderspensjon ved å trappe ned yrkesaktiviteten med minst 10 % av full stilling. Vi må få oppgitt hvor stor stillingsprosent du skal fortsette i. Du må i tillegg ta med en anslått stillingsprosent for eventuelle ekstravakter.

Alderspensjon fra AKP er livsvarig.

Har du rett på full alderspensjon fra AKP vil du få 66 % av pensjonsgrunnlaget ditt opptil 12 G. Dette kaller vi brutto tjenestepensjon.

Full alderspensjon forutsetter som regel at man har jobbet 30 år i 100 % stilling på en arbeidsplass med offentlig tjenestepensjonsordning. Alle tidsrom du har vært medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning legges sammen, og den samlede tjenestetid rundes av til nærmeste hele år. Det vil si at mindre enn seks måneder rundes nedover, mens seks måneder eller mer rundes oppover.

Har du jobbet mindre enn dette, eller i en lavere stilling, reduseres pensjonen din tilsvarende.

Bruttopensjonen skal samordnes med dine ytelser fra folketrygden, og levealdersjusteres fra fylte 67 år.

Samordning innebærer at folketrygdens ytelser utbetales i sin helhet, mens alderspensjonen (brutto tjenestepensjon) fra AKP reduseres med et samordningsfradrag i henhold til samordningsloven. Din ytelse fra folketrygden (NAV) vil derfor ha betydning for hvor mye du får i alderspensjon fra AKP.

Alderspensjon før fylte 67 år blir utbetalt uten samordning med alderspensjon fra NAV. Mottar du en annen ytelse fra NAV, for eksempel AAP, uførepensjon eller etterlattepensjon, skal alderspensjonen fra pensjonskassen samordnes med disse. Fra fylte 67 år blir alderspensjonen fra AKP samordnet med alderspensjonen fra NAV.

Alderspensjon fra folketrygden trekkes fra for å komme frem til netto tjenestepensjon. Det gjøres ikke fradrag for hele folketrygden, men for en beregnet folketrygd. Alderspensjonen fra folketrygden utbetales alltid fullt ut. Det er tjenestepensjonen som gjør fradrag.

Tjenestepensjon skal samordnes både med den delen av din alderspensjon fra folketrygden som er beregnet etter gammelt regelverk, og med den delen som er beregnet etter nytt regelverk.

Samordningsfradraget for alderspensjonen fra folketrygden er ofte lavere enn den pensjonen som folketrygden faktisk utbetaler. Dette kalles samordningsfordeler.

Det er videreført slike fordeler i samordningen med alderspensjon fra folketrygden som er beregnet etter ny modell. Det er to fordeler i samordningen:

 • 2 prosent av pensjonsbeholdningen i folketrygden holdes utenom samordningen
 • Det gis et tillegg på 2,5 G etter samordning, som deles på folketrygdens delingstall. Dette tillegget medfører at du er sikret å få utbetalt pensjon etter samordning.

Hvis tjenestepensjonen ikke er fullt opptjent, reduseres samordningsfradraget og tillegg på 2,5 G tilsvarende.

Levealdersjustering innebærer at den opptjente alderspensjonen din blir fordelt på det antall år ditt årskull forventes å leve. Dette gjelder både alderspensjonen fra NAV og alderspensjonen fra AKP.

Alderspensjonen fra AKP skal levealdersjusteres først fra fylte 67 år. Brutto tjenestepensjon blir da delt på et forholdstall. Forholdstall fastsettes av NAV det året et årskull fyller 61 år.

Den alminnelige aldersgrensen i offentlig sektor er 70 år. Noen stillinger har det som kalles særaldersgrense, dette kan for eksempel være en stilling som helsefagarbeider med særaldersgrense på 65 år. Har du en stilling med særaldersgrense kan du søke alderspensjon fra måneden etter du har nådd særaldersgrensen. Du har også mulighet til å søke alderspensjon 3 år før du når særaldersgrensen, hvis summen av din alder og medlemstid utgjør minimum 85 år. Dette kalles 85-års regelen.

Hva hvis jeg går over til ny stilling med annen aldersgrense?

Ved overgang til stilling med lavere aldersgrense legges den nye aldersgrense til grunn etter 1 års tjeneste i den nye stillingen. Ved overgang til stilling med høyere aldersgrense, kan du ha rett til særalderspensjon etter særaldersgrensen du hadde i din tidligere stilling. Du må da oppfylle følgende vilkår:

 • du ville hatt rett til alderspensjon etter tidligere aldersgrense, og
 • du har hatt stillingen med lavere aldersgrense i minst 15 år, og
 • det må på pensjoneringstidspunktet være mindre enn 10 år siden du hadde stillingen med særaldersgrensen
Hva med samordning og levealdersjustering?

Mottar du for eksempel AAP, uførepensjon eller etterlattepensjon fra NAV, skal særalderspensjonen fra pensjonskassen samordnes med disse.
Alderspensjonen blir først samordnet med folketrygdens alderspensjon og levealdersjustert fra måneden etter fylte 67 år.

Alderspensjon og inntekt

Du kan kombinere alderspensjon med arbeidsinntekt, men inntekten kan føre til reduksjon i utbetalingen av din tjenestepensjon fra oss. Hvordan inntekten eventuelt påvirker pensjonen din avhenger av hvor du arbeider og på hvilke vilkår.

Du kan søke om alderspensjon fra Arendal kommunale pensjonskasse (AKP) når:

 • du har fylt 67 år, eller
 • du har nådd stillingens aldersgrense, eller
 • inntil 3 år før stillingens aldersgrense dersom summen av din alder og medlemstid utgjør minimum 85 år
 • og du fratrer din stilling helt eller delvis, og stillingsreduksjonen utgjør minst 10 % av full stilling

Du kan ikke få alderspensjon dersom:

 • du mottar AFP
 • du har 100 % uførepensjon
 • du ikke reduserer stillingen din med minst 10 prosentpoeng

Som alderspensjonist kan du har ubegrenset inntekt fra privat sektor uten at pensjonen reduseres. Når vi snakker om privat sektor mener vi arbeidsgivere som ikke har offentlig tjenestepensjonsordning.

Arbeid på ordinære vilkår i offentlig sektor vil medføre at du blir innmeldt i en offentlig tjenestepensjonsordning. Alderspensjonen fra pensjonskassen skal da reduseres.

Pensjonistlønn er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om å arbeide på pensjonistvilkår. Ordningen er lagt til rette slik at du enkelt kan kombinere pensjon og arbeid. Du meldes ikke inn i pensjonsordningen og inntekten vil dermed ikke redusere alderspensjonen din.

Pensjonistlønn er en fastsatt timesats, denne reguleres årlig gjeldende fra den 1. januar tilsvarende timelønnen for ansatte på pensjonistvilkår i staten.

Din arbeidsgiver kan eventuelt svare på ytterligere spørsmål om arbeid på pensjonistvilkår.

Beregning av alderspensjon

Alderspensjon beregnes på grunnlag av din samlede opptjeningstid fra offentlig tjenestepensjonsordninger tilknyttet overføringsavtalen. Kravet til full opptjening er som hovedregel 30 år i full stilling. Har du lavere opptjeningstid eller lavere stillingsprosent reduseres pensjonen tilsvarende.

Viktig å merke seg:

 • Hvis du ikke lenger er medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning, kan kravet til full opptjening være inntil 40 år.
 • Hvis du er folkevalgt, kan kravene til opptjeningstid være annerledes enn det som har blitt beskrevet her

Utbetaling av alderspensjon

Du kan søke om alderspensjon fra Arendal kommunale pensjonskasse (AKP) når

 • du har fylt 67 år, eller
 • du har nådd stillingens aldersgrense, eller
 • inntil 3 år før stillingens aldersgrense dersom summen av din alder og medlemstid utgjør minimum 85 år

Gradert alderspensjon

Du kan slutte helt eller delvis (gradert). Med arbeidsgivers samtykke, kan du ta ut gradert alderspensjon ved å redusere yrkesaktiviteten din. Stillingsreduksjonen må da være minst 10% av full stilling.  Vi må få oppgitt hvilket stillingsstørrelse du eventuelt ønsker å fortsette i. Du må i tillegg til eventuell fremtidig fast deltidsstilling ta med en anslått stillingsprosent for eventuelle ekstravakter.

Hva får jeg i pensjon?

Alderspensjon fra Arendal kommunale pensjonskasse er garantert å være 66 % av pensjonsgrunnlaget. Dette kaller vi for bruttopensjon. Pensjonsgrunnlaget består av din faste årslønn pluss faste pensjonsgivende tillegg som du har når du slutter i stillingen din, men kan maksimalt utgjøre 12 G. Har du jobbet varierende deltid vil årslønnen bli justert for gjennomsnittlig stillingsprosent.

Har du ikke full opptjening, 30 år, vil bruttopensjonen bli avkortet forholdsmessig.

Alle tidsrom du har vært medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning legges sammen, og den samlede tjenestetiden rundes av til nærmeste hele år.

Bruttopensjonen skal samordnes med  dine ytelser fra folketrygden og levealderjusteres fra fylte 67 år.

Dersom du har barn under 18 år blir det utbetalt et barnetillegg med 10 % av alderspensjonen for hvert barn, begrenset til 90 % av pensjonsgrunnlaget.

Levealdersjustering

Alle født etter 1943 vil få alderspensjonen sin levealdersjustert. Dette gjelder både alderspensjonen fra folketrygden og Arendal kommunale pensjonskasse.

Levealdersjustering betyr at den opptjente pensjonen din blir fordelt på antall år ditt årskull er forventet å leve. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige årskull for å oppnå samme pensjon.

Alderspensjon fra AKP skal levealdersjusteres først fra fylte 67 år. Bruttopensjonen blir da delt på et forholdstall. Forholdstall fastsettes av NAV det året et årskull fyller 61 år.

• Pensjonstillegg/minstenivåtillegg
Folketrygdens pensjonstillegg / minstenivåtillegg går til fradrag i sin helhet.
Hvis tjenestepensjonen ikke er beregnet etter full tjenestetid blir samordningsfradraget redusert tilsvarende.

Levealdersjustering

Alle født etter 1943 vil få alderspensjonen sin levealdersjustert. Dette gjelder både alderspensjonen fra folketrygden og Arendal kommunale pensjonskasse.

Levealdersjustering betyr at den opptjente pensjonen din blir fordelt på antall år ditt årskull er forventet å leve. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige årskull for å oppnå samme pensjon.

Alderspensjon fra AKP skal levealdersjusteres først fra fylte 67 år. Bruttopensjonen blir da delt på et forholdstall. Forholdstall fastsettes av NAV det året et årskull fyller 61 år.

• Pensjonstillegg/minstenivåtillegg
Folketrygdens pensjonstillegg / minstenivåtillegg går til fradrag i sin helhet.
Hvis tjenestepensjonen ikke er beregnet etter full tjenestetid blir samordningsfradraget redusert tilsvarende.

Samordning

Folketrygdens ytelser utbetales i sin helhet, mens alderspensjonen fra AKP (bruttopensjonen) skal reduseres i henhold til samordningsloven. Din ytelse fra folketrygden (NAV) vil derfor ha betydning for hvor mye du får i pensjon fra AKP.
Alderspensjon før fylte 67 år blir utbetalt uten samordning med alderspensjon fra folketrygden. Mottar du annen ytelse fra NAV, for eksempel AAP, uføretrygd eller etterlattepensjon, skal alderspensjonen fra AKP samordnes med disse.
Alderspensjon fra AKP blir fra fylte 67 år samordnet med alderspensjon fra folketrygden.

Alderspensjonen i folketrygden består av grunnpensjon, tilleggspensjon og eventuelt pensjonstillegg/minstenivåtillegg. Tilleggspensjonen er beregnet ut fra dine 20 beste opptjeningsår gjennom yrkeslivet.

Vi kan sette opp følgende hovedregler for samordning:

• Folketrygdens grunnpensjon
¾ av folketrygdens grunnbeløp går til fradrag. Hvis pensjonen din er beregnet etter lavere deltidsprosent enn 100 % reduseres fradraget for grunnpensjonen tilsvarende.

• Tilleggspensjon
Folketrygdens tilleggspensjon samordnes i sin helhet. Samordningsfradraget blir lavere hvis pensjonen er beregnet ut fra et pensjonsgrunnlag som gir lavere poengtall enn folketrygdens sluttpoengtall.

• Pensjonstillegg/minstenivåtillegg
Folketrygdens pensjonstillegg/minstenivåtillegg går til fradrag i sin helhet.
Hvis tjenestepensjonen ikke er beregnet etter full tjenestetid blir samordningsfradraget redusert tilsvarende.

Individuell garanti

AKP skal garantere deg som er født før 1954 en alderspensjon fra folketrygden og AKP som til sammen utgjør 66 % av pensjonsgrunnlaget når du fyller 67 år.  For å få 66 % av pensjonsgrunnlaget må du ha full opptjeningstid på 30 år.

Din samlede pensjon kan bli under 66 % etter levealdersjustering, du vil da få en individuell garanti (garantitillegg) for å sikre en samlet alderspensjon fra folketrygden og AKP på 66 % av pensjonsgrunnlaget.
Vilkåret er at du har full opptjening (30 år) og tar ut alderspensjon fra folketrygden (NAV) og AKP samtidig fra 67 år eller senere. Har du ikke full opptjening blir garantitillegget avkortet.

66 % garantien gjelder altså bare dersom du venter med å ta ut alderspensjonen i NAV til du er 67 år. Tar du ut alderspensjonen i NAV før fylte 67 år får du mindre i pensjon fra NAV livet ut. Pensjonskassen kompenserer ikke med økt pensjon fordi du får mindre fra folketrygden. AKP vil dermed samordne som om du hadde ventet med å ta ut alderspensjon i folketrygden til du var 67 år.

Dersom du fratrer din stilling etter fylte 67 år, for eksempel ved fylte 68 år, vil alderspensjonen fra AKP bli samordnet som om du tar ut alderspensjonen fra folketrygden samtidig, altså fra fylte 68 år. Har du tatt ut alderspensjonen fra folketrygden tidligere vil 66 % garantien ikke bli oppfylt.

Alderspensjon og inntekt

Du kan kombinere alderspensjon med arbeidsinntekt, men inntekten kan føre til reduksjon i utbetaling av din tjenestepensjonen fra oss.
Folketrygden og pensjonskassen har ulike regler når det gjelder inntekt og pensjon.

Inntekt fra privat sektor

Har du alderspensjon fra oss kan du ha ubegrenset inntekt fra privat sektor. Når vi snakker om privat sektor, mener vi arbeidsgivere som ikke har offentlig tjenestepensjonsordning.

Inntekt fra offentlig sektor

Tarifflønn innenfor KS og KAs tariffområder vil redusere alderspensjonen fordi du vil bli innmeldt som aktivt medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning. Dersom du har rett på medlemskap i AKP eller annen offentlig tjenestepensjonsordning som kommer inn under overføringsavtalen, skal pensjonen din fra AKP reduseres. Innmeldingskravene varierer ut fra hvilket tariffområde din arbeidsgiver tilhører. Du må ta kontakt med din arbeidsgiver for informasjon om hvilke regler som gjelder for deg. Alderspensjon fra AKP blir ikke redusert dersom arbeidet ikke gir deg rett til medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning.

Dersom du blir meldt inn i pensjonsordningen etter at du har tatt ut alderspensjon, vil det kunne føre til lavere samlet pensjonsutbetaling når du igjen skal ha full alderspensjon. AKP skal i samordningsfradraget alltid benytte gjeldende forholdstall ved siste uttakstidspunkt. Dette innebærer at samordningsfradraget blir høyere og pensjonsutbetalingen kan bli lavere enn tidligere. AKP oppfordrer deg til å ta kontakt med oss dersom du begynner å arbeide i innskuddspliktig stilling og blir meldt inn i AKP igjen.

I offentlig sektor er det lagt til rette for at alderspensjonister kan engasjeres til å utføre arbeid på pensjonistvilkår etter regler om penjonistavlønning. De som er engasjert etter denne bestemmelsen blir ikke innmeldt i en offentlig tjenestepensjonsordning og inntekten vil dermed ikke redusere pensjonsutbetalingen. Din arbeidsgiver vil kunne besvare spørsmål om pensjonistavlønning, du vil også kunne finne reglene her.

Fortsetter du i stillingen utover 70 år skal du fremdeles være innmeldt i pensjonsordningen. Vi oppfordrer også alle som arbeider lengre enn 67 år til å ta kontakt med AKP.