Bærekraft

Arendal kommunale pensjonskasse mener at forhold knyttet til ESG (Environment, Social & Governance) vil ha betydning for både avkastning og finansiell risiko i pensjonskassens investeringshorisont, og er derfor viktige faktorer i god kapitalforvaltning. Vi forventer at selskaper med dårlig håndtering av forhold knyttet til ESG vil bli straffet i finansmarkedene, og representerer derfor en risiko for porteføljen. Samtidig mener vi at endringer i forhold knyttet til ESG skaper viktige muligheter for avkastning i tiden fremover. Strategien vår skal derfor ikke kun fokusere på å unngå selskaper med dårlig ESG-håndtering, men også å være med på utviklingen, og posisjonere seg mot selskaper som kan bli morgendagens vinnere.
I tillegg til at forhold knyttet til ESG anses som god kapitalforvaltning, er pensjonskassen også opptatt av pensjonskassens samfunnsansvar som, etter vår mening, innebærer å tilse at alle beslutninger hensyntar forhold knyttet til ESG.

FN`s bærekraftsmål, 17 stk.

Målsetninger for ansvarlige investeringer

Pensjonskassen skal ha et langsiktig perspektiv og skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom vår kapitalforvaltning. Forhold knyttet til ESG anses som vesentlige for pensjonskassens avkastning, risiko og samfunnsansvar.

Vi skal integrere hensyn knyttet til ESG i våre investeringsprosesser og beslutninger. Vi skal etterstrebe å integrere ESG i våre egne beslutningsprosesser knyttet til sammensetning av aktiva, valg av forvalter og rapportering.

Våre forvaltere skal til enhver tid integrere hensyn knyttet til ESG i sine investeringsprosesser og beslutninger, samt i sin eierskapsutøvelse. Det er våre kapitalforvaltere som avgjør porteføljeinnhold og fører den direkte dialog med underliggende selskaper. Det er pensjonskassens ansvar å velge forvaltere som har gode prosesser for ESG-integrasjon og eierskapsutøvelse på våre vegne.

Vi skal ha et bevisst forhold til innholdet i vår portefølje og være en pådriver for å øke tilgangen til og kvaliteten på ESG-informasjon. For å ha et nyansert syn på samspillet mellom forhold knyttet til ESG og vår portefølje, er vi avhengige av å være bevisste på hvordan vår kapital blir plassert. Vi skal arbeide for å øke tilgangen til informasjon om forhold knyttet til ESG i selskapene er eksponert for, gjennom fondene vi investerer i. Vi skal være en pådriver for bedre datakvalitet og datadekning på området.

Pensjonskassen skal være initiativtaker og aktiv deltaker i investorsamarbeid innen ESG. Investorsamarbeid er et vesentlig virkemidler for å samle påvirkningskraften til likesinnede investorer, og slik oppnå sterkere og raskere resultater på vår innsats. Å være en aktiv deltaker i slike samarbeid er også viktig for å dele av våre egne erfaringer og bidra til å forbedre praksis i hele vårt marked.

Det skal ikke investeres i selskap som er ekskludert av Statens Pensjonsfond Utland. Forvaltningen av pensjonskassens midler skal følge de etiske kriteriene som til enhver tid er valgt av Finansdepartementet for forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland. Selskaper ekskluderes fra investeringsuniverset ved brudd på de fastlagte kriteriene.

En svane som svømmer ved land.

Bærekraft

Arendal kommunale pensjonskasse mener at forhold knyttet til ESG (Environment, Social & Governance) vil ha betydning for både avkastning og finansiell risiko i pensjonskassens investeringshorisont, og er derfor viktige faktorer i god kapitalforvaltning. Vi forventer at selskaper med dårlig håndtering av forhold knyttet til ESG vil bli straffet i finansmarkedene, og representerer derfor en risiko for porteføljen. Samtidig mener vi at endringer i forhold knyttet til ESG skaper viktige muligheter for avkastning i tiden fremover. Strategien vår skal derfor ikke kun fokusere på å unngå selskaper med dårlig ESG-håndtering, men også å være med på utviklingen, og posisjonere seg mot selskaper som kan bli morgendagens vinnere.
I tillegg til at forhold knyttet til ESG anses som god kapitalforvaltning, er pensjonskassen også opptatt av pensjonskassens samfunnsansvar som, etter vår mening, innebærer å tilse at alle beslutninger hensyntar forhold knyttet til ESG.

FN`s bærekraftsmål, 17 stk.

Målsetninger for ansvarlige investeringer

Pensjonskassen skal ha et langsiktig perspektiv og skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom vår kapitalforvaltning. Forhold knyttet til ESG anses som vesentlige for pensjonskassens avkastning, risiko og samfunnsansvar.

Vi skal integrere hensyn knyttet til ESG i våre investeringsprosesser og beslutninger. Vi skal etterstrebe å integrere ESG i våre egne beslutningsprosesser knyttet til sammensetning av aktiva, valg av forvalter og rapportering.

Våre forvaltere skal til enhver tid integrere hensyn knyttet til ESG i sine investeringsprosesser og beslutninger, samt i sin eierskapsutøvelse. Det er våre kapitalforvaltere som avgjør porteføljeinnhold og fører den direkte dialog med underliggende selskaper. Det er pensjonskassens ansvar å velge forvaltere som har gode prosesser for ESG-integrasjon og eierskapsutøvelse på våre vegne.

Vi skal ha et bevisst forhold til innholdet i vår portefølje og være en pådriver for å øke tilgangen til og kvaliteten på ESG-informasjon. For å ha et nyansert syn på samspillet mellom forhold knyttet til ESG og vår portefølje, er vi avhengige av å være bevisste på hvordan vår kapital blir plassert. Vi skal arbeide for å øke tilgangen til informasjon om forhold knyttet til ESG i selskapene er eksponert for, gjennom fondene vi investerer i. Vi skal være en pådriver for bedre datakvalitet og datadekning på området.

Pensjonskassen skal være initiativtaker og aktiv deltaker i investorsamarbeid innen ESG. Investorsamarbeid er et vesentlig virkemidler for å samle påvirkningskraften til likesinnede investorer, og slik oppnå sterkere og raskere resultater på vår innsats. Å være en aktiv deltaker i slike samarbeid er også viktig for å dele av våre egne erfaringer og bidra til å forbedre praksis i hele vårt marked.

Det skal ikke investeres i selskap som er ekskludert av Statens Pensjonsfond Utland. Forvaltningen av pensjonskassens midler skal følge de etiske kriteriene som til enhver tid er valgt av Finansdepartementet for forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland. Selskaper ekskluderes fra investeringsuniverset ved brudd på de fastlagte kriteriene.

En svane som svømmer ved land.