Lånevilkår

Lån med sikkerhet i egen bolig/selveierleilighet

Lån ytes mot 1. prioritets pant innenfor 70 % av godkjent takst/meglers verdivurdering. Maksimum lånebeløp er kr. 2.000.000,-. Pensjonskassen kan innenfor samme ramme vike prioritet for Husbanken.

Lån med sikkerhet i egen borettslagsleilighet

Lån ytes mot pant i adkomstdokumentene innenfor 70 % av innskuddsbeløpet/kjøpesummen. Maksimum lånebeløp er kr. 1.500.000,-.

Det blir ikke stilt krav til hva du bruker lånet til så lenge vi har sikkerhet i bolig/leilighet eid av låntaker, og lånet ligger innenfor 70 % av boligens/leilighetens verdi. Du kan bruke lånet til boligkjøp, refinansiering, modernisering/forbruk, hytte og bil etc.

Verdivurdering

Verdivurderingen av bolig/leilighet må være av ny dato og utført av en godkjent takstmann/eiendomsmegler som bekostes av lånetaker. Vi godkjenner kun verdivurderinger der takstmannen/eiendomsmegleren har vært på befaring i boligen din.
Hvis du bor i et borettslag, må du passe på at eiendomsmegleren oppgir om markedsverdien inkluderer fellesgjeld eller ikke.

Kredittvurdering

Ved vurdering av lånesøknad vil det bli lagt vekt på økonomiske forhold som sikkerhet/pantets verdi, betjenings-/tilbakebetalingsevne og totale gjeldsforpliktelser. Låntaker kan ikke ha en samlet lånegjeld som overstiger 3 ganger brutto inntekt. Dersom ektefeller/samboere er felles låntakere, legges samlet bruttoinntekt til grunn.
Avdragstiden fastsettes ut fra en helhetsvurdering av den samlede lånefinansieringen og settes maksimalt til 30 år. Lånet kan være avdragsfritt i inntil 5 år, og avdras deretter over maksimum 25 år.

Betjeningsevne

Finansdepartementet vedtok 15.juni 2015 at alle finansinstitusjoner skal beregne kundens evne til å betjene  lånet basert på kundens inntekt og alle relevante utgifter, herunder renter, avdrag på lån og normale utgifter til livsopphold.

Tenk gjennom hvilken livssituasjon du er i og hvilken livsstil du ønsker å ha før du bestemmer deg for hvor mye lån du tar opp. Alle må kunne tåle en rentestigning på 5 prosentpoeng. Benytt lånekalkulatoren vår og se hvordan utgiftene endres ved endret rente og nedbetalingstid.

Dersom du ikke har tilstrekkelige midler til å dekke normale utgifter til livsopphold etter en slik renteøkning, kan ikke pensjonskassen innvilge lånesøknaden.

Refinansiering

Alle typer lån kan refinansieres. For refinansiering gjelder samme regler som for lån til egen bolig og lån til borettslagsleilighet.

Mellomfinansiering

Vi tilbyr ikke mellomfinansiering. Mellomfinansiering er finansiering av din nye bolig før du har fått oppgjør for din gamle.

Lånebetingelser

Flytende 2,60 % nominell rente p.a. Renten fastsettes av styret i pensjonskassen.
Termin gebyr: kr 20,-
Etableringsgebyr: kr. 600,-
Tinglysningsgebyr bolig/selveierleilighet: kr 525,-
Tinglysningsgebyr borettsleilighet: kr 430,-
Termin forfall: Månedlig
Det tilbys både annuitets- og serielån.

Annuitetslån

Med et annuitetslån, som er mest vanlig, betaler man etter det såkalte annuitetsprinsippet. Det vil si at man betaler like store beløp så lenge man betaler tilbake på lånet, med mindre rentesatsen endrer seg. Det som kjennetegner annuitetslån, er at man til å begynne med betaler mer renter enn avdrag. Etter hvert som man betaler mer og mer ned på lånet, vil avdragene bli større og rentene mindre.

Serielån

Har du god betjeningsevne, kan du velge serielån i stedet for annuitetslån. I et serielån er avdragsbeløpet det samme gjennom hele låneperioden, mens rentebeløpet er størst i begynnelsen og vil synke ettersom lånet nedbetales. Som regel vil tilbakebetalingen av et serielån gi noe større utgifter for kunden til å begynne med, enn det annuitetslån gir.

Et serielån betyr at man i starten vil betale tilbake mer av lånet enn om han har et annuitetslån (siden man i et annuitetslån i begynnelsen betaler mer renter enn avdrag). På den måten vil samlet rentebetaling bli noe lavere enn for annuitetslån med samme rente og løpetid.

Hvis du ønsker å beregne terminbeløp og effektiv rente på lån fra oss, kan du bruke vår Lånekalkulator. Effektiv rente vil avhenge av valgt nedbetalingsprofil og terminforfall.
AKP tilbyr ikke fastrentelån og gjeldsforsikring.

Generelt

Lånetaker må selv bo i boligen/leiligheten som stilles som sikkerhet for lånet, dersom ikke annen ordning er godkjent av pensjonskassen i en overgangsfase.

Det er mulighet for å tinglyse panteretten på et større beløp enn man faktisk låner. Dersom man får lånebehov i fremtiden, vil en panterett kunne lånes opp til panterettens pålydende, forutsatt at lånetaker har tilfredsstillende sikkerhet og betjeningsevne. Kunden slipper således unødvendige gebyrer til det offentlige. En panterett har en levetid på 30 år.

Boligen/leiligheten må være fullverdiforsikret. Dersom medlemmet slutter i tjenesten, kan lånet opprettholdes. Renten vil da bli tillagt 0,5%. Alle lån gis med 6 ukers gjensidig oppsigelsesfrist. Det gjelder så vel hel oppsigelse, som endringer i enkelte vilkår.