Alderspensjon for deg født i 1962 eller tidligere

Er du født i 1962 eller tidligere kan du ta ut alderspensjon fra fylte 67 år hvis du du slutter eller reduserer stillingen din. Pensjonen utbetales livsvarig.

Eldre par i hagen hvor de planter
Foto: Pexels /Greta Hoffmann

For årskullene 1954 til 1962 er det to regelverk som gjelder for beregning og samordning. Dette blir gradvis innført, slik at fordelingen er ulik for hvert årskull.

Alderspensjon i folketrygden

Pensjonsreformen i folketrygden ble innført i 2011. Fra 2011 kan du ta ut alderspensjonen din fra folketrygden fleksibelt mellom 62 og 75 år. Alderspensjonen skal levealdersjusteres, slik at årlig pensjon blir høyere jo senere du tar den ut.

For årskullene fra 1954 til 1962 innfases gradvis nye regler for opptjening og beregning av alderspensjon i folketrygden. Innfasingen skjer med 1/10 for hvert årskull fra og med de født i 1954.

De nye opptjeningsreglene i folketrygden går ut på at du tjener opp en pensjonsbeholdning. Du får hvert år tilført 18,1 prosent av inntekten din opp til 7,1 G til pensjonsbeholdningen. Den opptjente pensjonsbeholdningen reguleres i takt med økningen av G med virkning fra 1. mai hvert år. G står for folketrygdens grunnbeløp og er i dag 124 028 kroner.

Ved uttak av alderspensjon fra folketrygden skal pensjonen din levealdersjusteres. For den delen av pensjonen din som er beregnet etter gamle regler, gjennomføres levealdersjusteringen ved at pensjonen deles på et forholdstall. For den delen av pensjonen din som er beregnet etter nye regler, gjennomføres levealdersjusteringen ved at den opptjente pensjonsbeholdningen deles på et delingstall. Det er ett forholdstall og ett delingstall for hver mulige uttaksmåned mellom 62 og 75 år.

NAV beregner pensjonen fullt ut etter gamle og nye regler. Pensjonen etter gamle og nye regler skal deretter ganges med det antallet tideler som gjelder for ditt årskull.

Levealdersjustering av tjenestepensjon

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt i samlet pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen. Dette er før levealdersjustering og samordning. Har du ikke full medlemstid i offentlig tjenestepensjonsordningen, blir pensjonen lavere. Pensjonsgrunnlaget ditt er sluttlønnen din, justert for gjennomsnittlig deltid i de årene du har vært medlem av tjenestepensjonsordningen.

Din tjenestepensjon vil bli justert basert på hvor lenge det er forventet at ditt årskull er forventet å leve. Dette kalles "levealdersjustering". Hvis du er født mellom 1954 og 1962, vil en andel av pensjonen din bli levealdersjustert etter gammelt regelverk, og en andel etter nytt regelverk. Hvor stor andel som justeres etter hvert regelverk, avhenger av hvilket år du er født i.

  1. Gammelt regelverk: pensjonen vil bli levealdersjustert med et forholdstall
  2. Nytt regelverk: pensjonen vil bli levealdersjustert med et justeringstall

Levealdersjusteringen av din alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon gjøres med virkning fra det  seneste av følgende to tidspunkt:

  • Tidspunktet da du tar ut alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen
  • Den 1. i måneden etter at du fyller 67 år

Du kan bare ta ut alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen før 67 år hvis aldersgrensen for stillingen din er lavere enn 67 år (særaldersgrense).

Det er justeringstallene som gjelder på det tidspunktet da tjenestepensjonen skal levealdersjusteres som brukes, selv om tjenestepensjonen eller alderspensjonen fra folketrygden (eller begge) er tatt ut tidligere.

Samordning av tjenestepensjon

Nå vi beregner pensjonen din, blir det beregnet et fradrag ut fra hva du har tjent opp i folketrygden. Dette kalles samordning. Det gjøres ikke fradrag for hele opptjeningen i folketrygden, men deler av den. Alderspensjonen du mottar fra folketrygden vil bli utbetalt i sin helhet. Fradraget gjøres kun i tjenestepensjonen.

Tjenestepensjon skal samordnes både med gammelt og nytt regelverk i folketrygden. Samordningsfradraget for alderspensjonen fra folketrygden er ofte lavere enn den pensjonen som folketrygden faktisk utbetaler. Dette kalles samordningsfordeler. Du finner disse samordningsfordelene både i samordningen mot gammel og ny modell.

Det er to fordeler i samordningen med alderspensjon fra folketrygden etter ny modell:

  1. To prosent av pensjonsbeholdningen i folketrygden holdes utenom samordningen.
  2. Det gis et tillegg på 2,5 G etter samordning, som deles på folketrygdens delingstall.

Hvis tjenestepensjonen ikke er fullt opptjent, reduseres samordningsfradraget og tillegget på 2,5 G tilsvarende.

Samordningen av tjenestepensjonen din med alderspensjon fra folketrygden gjøres med virkning fra samme tidspunkt som levealdersjusteringen av tjenestepensjonen.

Vekting av tjenestepensjon

Du vil få en tjenestepensjon som er samordnet og levealdersjustert på to forskjellige måter. Tjenestepensjonen din skal først levealdersjusteres og samordnes fullt ut etter hver av de to metodene. Vi kommer da frem til to nettobeløp: 

  1. Ett nettobeløp ved at tjenestepensjonen først levealdersjusteres med et forholdstall, før det gjøres fradrag for folketrygdens alderspensjon beregnet etter gammel modell.
  2. Ett nettobeløp ved at tjenestepensjonen først levealdersjusteres med et justeringstall, før det gjøres fradrag for folketrygdens alderspensjon beregnet etter ny modell.

De to nettobeløpene man kommer frem til etter hver metode, skal til slutt fordeles på samme måte som fordelingen av gammel og ny beregningsmodell i folketrygden for ditt årskull. For 1954-kullet skal dermed det første nettobeløpet ganges med 9/10, og det andre nettobeløpet ganges med 1/10. Summen av de to beløpene vi nå har kommet frem til er den endelige tjenestepensjonen.

For hvert årskull etter 1954-kullet skal det første nettobeløpet ganges med en faktor som blir en tidel lavere for hvert kull, mens det andre beløpet skal ganges med en faktor som blir en tidel høyere for hvert kull. For 1962-kullet skal dermed det første beløpet ganges med 1/10, og det andre beløpet ganges med 9/10.

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon skal også samordnes med AFP fra privat sektor. Hvis du mottar privat AFP i tillegg til alderspensjon fra folketrygden, gjøres det samordningsfradrag for 15 prosent av din private AFP. Hvis tjenestepensjonen ikke er fullt opptjent, blir fradraget for privat AFP tilsvarende redusert.

Individuell garanti

Er du født i 1958 eller tidligere er du sikret en alderspensjon som tilsvarer 66 % av sluttlønnen din til sammen fra tjenestepensjonsordningen og folketrygden, forutsatt at du har full opptjening i tjenestepensjonsordningen. Hvis du ikke har full opptjening, utgjør garantien et forholdsmessig beløp. I beregningen av garantien tas det utgangspunkt i at alderspensjon fra folketrygden er tatt ut på samme tidspunkt som tjenestepensjonen fra 67 år eller senere.

Den individuelle garantien fases ut for årskullene 1959-1962. Årskullene 1959-1962 får en andel av det garantitillegget som er gitt til og med 1958-kullet. Denne andelen bestemmes av forholdet mellom tjenestetiden i tjenestepensjonsordningen før 2011 og totale tjenestetiden, men den kan ikke overstige kravet til full opptjeningstid. Videre avkortes garantitillegget med årskull, slik at 1959-kullet får 90 prosent, 1960-kullet får 80 prosent, 1961-kullet får 70 prosent og 1962-kullet får 60 prosent.

Hvis du er født i et av årene 1959-1962 og ikke har tjenestetid før 2011, har du dermed ingen individuell garanti.

For deg som har særaldersgrense

Den ordinære aldergrensen i offentlig sektor er 70 år. Noen stillinger har hva som kalles særaldersgrense. Dette kan for eksempel være en stilling som helsefagarbeider med særaldersgrense på 65 år.

Har du en stilling med særaldergrense kan du søke alderspensjon fra måneden etter du har nådd særaldersgrensen. Du har også mulighet til å søke alderspensjon tre år før du når særaldergrensen, hvis summen av din alder og medlemstid utgjør minimum 85 år. Dette kalles for 85-års regelen.

Eksempel: Kari er helsefagarbeider og har en stilling på særaldersgrense på 65 år. Hun har 25 år medlemstid i offentlig tjenestepensjonsordning når hun fyller 62 år. Samlet medlemstid og alder utgjør: 62 + 25 = 87 år. Kari kan gå av med alderspensjon fra måneden etter fylte 62 år.

Alderspensjon etter 85-års regelen blir først samordnet med folketrygdens alderpensjon og levealdersjustert fra måneden etter fylte 67 år. Du må selv søke om alderspensjon fra NAV.

Alderspensjon og inntekt

Du kan kombinere alderspensjon med arbeidsinntekt, men arbeidsinntekten kan føre til reduksjon i utbetaling av tjenestepensjonen din fra oss.

Folketrygden og tjenestepensjonsordningen har ulike regler når det gjelder inntekt og pensjon. Vi vil her kun omtale reglene for alderspensjon og inntekt fra tjenestepensjonsordningen.

Har du alderspensjon fra oss kan du ha ubegrenset inntekt fra privat sektor. Alderspensjonen blir ikke redusert med inntekt opptjent i privat sektor.

Jobber du i en stilling som gir rett til medlemskap i en offentlig pensjonsordning, blir pensjonen din redusert.

Innenfor offentlig sektor er det lagt til rette for at alderspensjonister kan engasjeres til å utføre arbeid på pensjonistvilkår etter regler om pensjonistavlønning. Pensjonistlønn er en fast timesats som arbeidsgiver utbetaler til alderspensjonister som vil jobbe på pensjonistvilkår ved siden av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon. Fra 1.1.24 er lønn på pensjonistvilkår 245 kroner per time. De som er engasjert etter denne bestemmelsen blir ikke innmeldt i en offentlig tjenestepensjonsordning og inntekten vil ikke redusere pensjonsutbetalingen. Fortsetter du i medlemspliktig stillingen utover aldersgrensen, vil du bli stående som medlem hos oss.

Fra 1.1.24 kan kommuner og fylkeskommuner tilby alderspensjonister et tillegg til pensjonistlønn. Dette gjelder i tilfeller der det er rekrutteringsutfordringer og ordningen gjelder foreløpig frem til 31.12.25. I slike tilfeller kan det tilbys et tillegg i pensjonistlønnssatsen inntil en samlet kompensasjon på 93 prosent av stillingens garantilønn ved 16 års ansiennitet, i tillegg til diverse tillegg. Din arbeidsgiver vil eventuelt kunne besvare ytterligere spørsmål om pensjonistavlønning.