Hvem er medlem?

Ansatte og folkevalgte i Arendal kommune og andre medlemsbedrifter er medlem i Arendal kommunale pensjonskasse. Arbeidsgivere som er tilknyttet oss er:

 • Arendal kommune
 • Arendal Eiendom KF
 • Arendal Havn KF
 • Arendal kirkelige fellesråd
 • Hove Drifts- og utviklingsselskap AS
 • Agder kommunale støttetjenester (AKST)
 • 110 Agder IKS
 • Arendal kommunale pensjonskasse
Mann med skjegg sitter på et kontor og leser i en notatbok
Foto; Pexles / Andrea Piacquadio
 • Vilkår for medlemskap

  Medlemskapet i Arendal kommunale pensjonskasse er kollektivt og obligatorisk. Det vil si at du har rett og plikt til å bli medlem av pensjonsordningen fra den dagen du blir ansatt. Det er ingen minstegrense for innmelding, du skal meldes inn uansett stillingens størrelse. Dette har vært gjeldende fra 22.06.2013, det var andre innmeldingsregler før dette.

  Er du timelønnet, meldes du inn etterskuddsvis med gjennomsnittlig stillingsstørrelse for hvert kvartal.

  Du tjener opp pensjonsrettigheter fra første krone, fra første arbeidsdag. I tillegg til opptjening av alderspensjon, vil du som medlem kunne ha rett til midlertidig eller varig uførepensjon ved inntektsbortfall på grunn av sykdom/skade. Dine etterlatte vil kunne ha rett til etterlattepensjon.

  Får du permisjon fra stillingen din uten lønn, er du likevel risikodekket i inntil to år, uten å innbetale medlemsinnskudd. Det betyr at du er uføreforsikret og dine etterlatte er sikret etterlattepensjon som om du var i en aktiv stilling i disse 2 årene. Permisjonstiden blir ikke regnet som medlemstid og gir deg derfor ikke opptjening i pensjonsordningen.

 • Medlemsfordeler

  En av de store fordelene du har som medlem hos oss er at vi er en lokal pensjonskasse. Vi har vårt kontor i Arendal og tar imot medlemmer for individuell veiledning. Du kan kontakte oss på telefon eller e-post for å avtale en time.

  I samarbeid med Arendal kommune arrangerer vi årlig «Inspirasjonskurs for seniorer» for alle ansatte det året de fyller 60 år. Vi sender ut invitasjonsbrev med påmelding til de det gjelder hvert år. Kurset inneholder informasjon om pensjoner, pensjonistøkonomi og juridiske emner som blant annet arv, familierett, eiendom og testament.

  Pensjon fra Arendal kommunale pensjonskasse er et viktig bidrag til din økonomi den dagen du slutter å jobbe og blir pensjonist. Som medlem (yrkesaktiv, medlem med oppsatt rett og pensjonist) er du forsikret ved uførhet. Gjenlevende ektefelle og barn under 20 år kan ha rett til etterlattepensjon. Du bygger også opp rett til fremtidig AFP eller betinget tjenestepensjon, og alderspensjon.

  Som medlem i Arendal kommunale pensjonskasse har du mulighet til å søke om lån fra oss mot pant i bolig. Lån til medlemmer i pensjonskassen er definert som lån i arbeidsforhold. Fordelen med rimelige lån i arbeidsforhold blir beregnet ut fra en sats kalt normrente som fastsettes av Skattedirektoratet 6 ganger i året. For å unngå at våre medlemmer blir skattlagt etter reglene om lån i arbeidsforhold, tilbyr vi ikke lån under normrentesatsen.

  Arendal kommunale pensjonskasse har gjennom Pensjonskasseforeningen (medlemsorganisasjonen for private og offentlige pensjonskasser) inngått et samarbeid med Storebrand, som gir deg fordeler innen bank og forsikring, som:

  • rabattert etableringsgebyr når du oppretter boliglån hos Storebrand
  • mulighet for lang nedbetalingstid på boliglån
  • 20 prosent rabatt på forsikringer (bolig, hytte, innbo, bil og reise)
 • Overføringsavtalen

  Arendal kommunale pensjonskasse er med i overføringsavtalen. Overføringsavtalen er inngått mellom Statens pensjonskasse og de andre pensjonsleverandørene av offentlige tjenestepensjon i norske kommunale pensjonskasser, livsforsikringsselskap og lovfestede pensjonsordninger. Overføringsavtalen sørger for at du bygger videre på opptjening av pensjonsrettighetene dine om du skifter jobb innen offentlig sektor.

  Har du tidligere opptjent pensjonsrettigheter i andre offentlige ordninger, vil disse bli overført til den siste og utbetalende pensjonsordningen når du pensjonerer deg. Beregning og utbetaling av pensjon skjer etter reglene i siste pensjonsordning.

  Medlemskap i private pensjonskasser eller forsikringsselskaper er ikke omfattet av denne ordningen. Hvis du skal begynne i en ny jobb i privat sektor, opphører derfor medlemskapet ditt hos oss.

 • Oppdatering av medlemskapet

  Arbeidsgiver rapporterer kvartalsvis til pensjonskassen.

  De timene du arbeider ekstra, unntatt overtid og fleksitid, legges sammen per kvartal. Arbeidsgiver legger sammen fast deltid med ekstratimer og melder inn ny gjennomsnittlig deltid for kvartalet.

  Er du kun ansatt på timelønn og ikke har arbeidet noen timer i et kvartal, så skal du meldes ut av pensjonsordningen dette kvartalet.

  Hvis du mener å ha rett til medlemskap for andre tidsrom enn det som er registrert, eller du mener lønns- eller stillingsdata bør endres, må du ta kontakt med arbeidsgiver. Hvis rett til medlemskap for andre tidsrom foreligger eller noe skal endres, skal arbeidsgiver sende melding om dette til pensjonskassen.

  Pensjonskassen oppdaterer medlemskapet ditt når de mottar melding fra arbeidsgiver. Du kan se endringene på min side med en gang endringene er registrert av pensjonskassen.

 • Pensjonspremie

  Du kan se på lønnslippen din at du er medlem i Arendal kommunale pensjonskasse. Medlemsinnskuddet er på lønnsslippen merket pensjonsinnskudd, og utgjør 2 prosent av lønn.

  Din arbeidsgiver innbetaler en arbeidsgiverpremie på om lag 12 prosent av din pensjonsgivende inntekt. Pensjonspremien utgjør medlemsinnskuddet ditt og arbeidsgiverpremien.

  Slutter du i stillingen med medlemskap i Arendal kommunale pensjonskasse og begynner i ny stilling uten tilknytting til offentlig pensjonsordning, blir du meldt ut av den offentlige pensjonsordningen. I så fall kan vi tilby deg fortsettelsesforsikring. Hvor mye du må betale for fortsettelsesforsikringen, blir beregnet av aktuaren vår. Ønsker du fortsettelsesforsikring kan du kontakte oss.

 • Disse skal ikke meldes inn

  Enkelte ansatte skal likevel ikke meldes inn i Arendal kommunale pensjonskasse: 

  Sykepleiere og helsesøstre må i henhold til sykepleierloven være medlem av KLP
  Lærere er medlem av Statens pensjonskasse (SPK)
  Pensjonister engasjert på pensjonistvilkår

 • Lærlinger

  Lærlinger er meldt inn i pensjonsordningen for verdiskapningstiden, som det utbetales lønn for. Arbeidsgiveren din skal trekke medlemsinnskudd på to prosent av lønn og melde deg inn pensjonsordningen kvartalsvis. Når du er registrert som medlem, vil du få tilsendt et medlemsbrev som bekrefter medlemskapet ditt.