Særaldersgrense

Mor og datter ser på album/magasin sammen
Foto: IStock/Cottonbro studio

Nye regler for særalderspensjon

I august 2023 inngikk regjeringen og partene i offentlig sektor en avtale om pensjonsreglene for yrkesgrupper med særaldersgrenser. Et særalderspåslag sikrer at livsvarig pensjon ikke blir vesentlig lavere for ansatte med særaldersgrense enn for dem med vanlig aldersgrense.

Det som vi tidligere kjente som særalderspensjon blir nå omtalt som en tidligpensjon. Særaldersgrensene i kommuner og fylker er i dag 60 og 65 år.

Merk:
Informasjonen under er basert på vår forståelse av avtalen mellom partene. Selv om regjeringen og partene i offentlig sektor inngikk en avtale, er ikke reglene formelt vedtatt i Stortinget. Det er også flere uavklarte problemstillinger. Det antas å være på plass fra 2026.

Les mer om avtalen på regjeringen.no: Enighet om særaldersgrenser - regjeringen.no

Hva innebærer avtalen?

Hvis du har rett til særalderspåslag vil du få høyere utbetaling fra 67 år og livet ut, enn det du hadde ville fått før avtalen ble inngått. Avtalen ivaretar deg som slutter å jobbe når du går av med tidligpensjon.

De som har fått rett på særalderspåslag før reglene blir vedtatt, vil få etterbetalt påslaget når reglene er vedtatt og vi kan beregne særalderspåslaget. Vi gir ikke prognoser eller beregner og utbetaler særalderspåslag før regelverket er endelig vedtatt i Stortinget.

Tar du ut tidligpensjon, mister du rett til å ta ut livsvarig AFP. Du vil i stedet kunne ta ut betinget tjenestepensjon ved 67 år eller senere.

De som har særaldersgrenser, må etter hvert stå lenger i jobb før de kan gå av med tidligpensjon. Dette skyldes levealdersjustering av særaldersgrensene. Hvis pensjonsalderen i årskullet ditt øker, så følger også særaldersgrensene etter. Det er foreløpig ikke bestemt hvordan disse endringene skal skje, eller hvem justeringene vil gjelde for.

Enkelte årskull beholder dagens regler

For noen grupper skal tidligpensjonen beregnes på samme måte som før, disse er:

 • Alle født i 1962 eller før, uansett særaldersgrense.
 • De født i 1963–1964 og har særaldersgrense 65 år.
 • De født i 1963–1969 og har særaldersgrense 60 år.

Særalderspåslag som livsvarig tillegg

Fra 2020 sparer offentlig ansatte som er født i 1963 eller senere til alderspensjon i en beholdning. Sparingen fortsetter så lenge du jobber i en offentlig stilling. Ansatte med særaldersgrense slutter tidligere i jobb enn andre og får derfor ikke spart opp like stor beholdning. Dermed risikerte ansatte med særaldersgrense å få lavere pensjoner på sikt. Særalderspåslaget skal sikre at du ikke taper i livsvarig pensjon når du går av tidligere enn de som jobber fram til de er 67 år.

Særalderspåslaget er livsvarig, og gis som et tillegg til den samlede pensjonen du får fra NAV og oss.

Særaldersgrense 65 år

Er du født i årskullene 1963 og 1964

 • 85-årsregelen gjelder og du ar rett til tidligpensjon etter gamle regler.
 • Tidligpensjonen reduseres om du har inntekt fra offentlig sektor før du blir 67. Inntekt fra privat sektor påvirker ikke tidligpensjonen fra oss.
 • Du kan ha rett til et særalderspåslag når du går over til «vanlig» alderspensjon.

Er du født i årskullene 1965 eller etter

 • 85-årsregelen fases gradvis ut.
 • Det er ikke sikkert du har rett til tidligpensjonen.
 • Du kan ha rett til et særalderspåslag når du går over til «vanlig» alderspensjon.

Særaldersgrense 60 år

Er du født i årskullene 1963 og 1964:

 • 85-årsregelen gjelder og du ar rett til tidligpensjon etter gamle regler.
 • Tidligpensjonen reduseres om du har inntekt fra offentlig sektor før du blir 67 år. Inntekt fra privat sektor påvirker ikke tidligpensjonen fra oss.
 • Du kan ha rett til et særalderspåslag når du går over til «vanlig» alderspensjon.

Er du født i årskullene 1970 til og med 1972:

 • 85-årsregelen trappes gradvis ned.
 • Det blir nye regler for hvordan tidligpensjonen skal reduseres hvis du har inntekt.
 • Du kan ha rett til et særalderspåslag når du går over til «vanlig» alderspensjon.
 • Det blir nye regler for hvor lenge du må ha hatt stilling med særaldersgrense, for å ha rett til tidligpensjon.

Er du født i årskullene 1973 eller etter:

 • 85-årsregelen gjelder ikke.
 • Du må jobbe til aldersgrensen før du kan ta ut tidligpensjon.
 • Det blir nye regler for hvordan tidligpensjonen skal reduseres hvis du har inntekt.
 • Du kan ha rett til et særalderspåslag når du går over til «vanlig» alderspensjon.
 • Det blir nye regler for hvor lenge du må ha hatt stilling med særaldersgrense, for å ha rett til tidligpensjon.

Slik blir pensjonen din satt sammen

Du har rett til tidligpensjon og velger å gå av før 67 år. Da blir tidligpensjonen utbetalt fra du går av og til du fyller 67 år. Etter du blir 67 år stanser tidligpensjonen. Du går over til en «vanlig» alderspensjon, som består av utbetaling fra NAV og alderspensjon sammen med et eventuelt særalderspåslag fra oss.

Har du ikke rett til tidligpensjon, kan du ta ut «vanlig» alderspensjon fra du er 62 år, på samme måte som de med aldersgrense 70 år. Du er ikke nødt til å slutte i jobben for å ta ut alderspensjonen. Du får utbetalt et eventuelt særalderspåslag fra oss.