Minstepensjonen for enslige øker i folketrygden

Enslige minstepensjonister får økt pensjonen fra folketrygden tilbake fra 1. mai 2020 med 4 000 kroner og igjen fra 1. juli 2021 med ytterligere 5 000 kroner. Økningen i minstepensjon fra folketrygden skal samordnes med pensjonsutbetalingen fra Arendal kommunale pensjonskasse.

Samlet pensjon fra folketrygden og pensjonskassen er garantert å utgjøre 66 prosent av sluttlønnen, ved full opptjening i offentlig sektor. Pensjonen fra folketrygden vil bli utbetalt i sin helhet, mens vi gjør et samordningsfradrag i pensjonen som utbetales fra oss. Samordningen gjør at du som enslig minstepensjonist kan få en reduksjon i utbetalingen fra oss.

Vi har allerede fått informasjon fra NAV om våre medlemmer som har fått økt minstepensjon med virkning fra 1. mai 2020.  Nytt pensjonsbeløp fra oss ble utbetalt fra mai 2021.

I løpet av sommeren foretar vi ny samordning for de som får økt minstepensjon i folketrygden med virkning fra 1. juli 2021.

Er du en av de som påvirkes av endringene, får du vedtak fra oss om dette.