Ny offentlig tjenestepensjon fra 2020

Stortinget har vedtatt en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor. Den nye pensjonsordningen ble innført 1. januar 2020.

Den nye offentlige tjenestepensjonen blir en påslagsmodell, og bedre tilpasset folketrygden og AFP i privat sektor. Påslagspensjon innebærer at pensjonen beregnes ut fra en pensjonsbeholdning som er basert på årlig opptjening.

Den nye offentlige tjenestepensjonen skal bidra til at:

  • Det vil lønne seg å jobbe lenger
  • De som må slutte tidlig blir ivaretatt
  • Det blir lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor
  • Alle offentlig ansatte får tjenestepensjon

Slik vil tjenestepensjonen bli for de enkelte årskullene

  • De som er født i 1963 eller senere vil fra 2020 tjene opp pensjon helt etter de nye reglene. Den alderspensjonen som eventuelt er opptjent før 2020 vil bli utbetalt etter de gamle reglene når de tar ut alderspensjonen. De vil også bli omfattet av den nye AFP-ordningen i offentlig sektor.
  • De som er født fra og med 1954 til og med 1962 får alderspensjonen beregnet både etter gamle og nye regler, avhengig av hvilket årskull man er født. Tilsvarende andel av tjenestepensjonen skal samordnes med nye og gamle samordningsregler. De som er født til og med 1958 er sikret en individuell garanti. For årskullene 1959-1962 trappes den individuelle garantien ned. Disse årskullene beholder dagens AFP og særaldersgrenser.
  • De som er født i 1953 eller tidligere beholder de gamle reglene fullt ut – både på AFP og tjenestepensjonen.

Du finner mer informasjon om hva ny pensjonsordning betyr for ditt årskull på vår sidemeny.

Arendal pensjonskasse sommerfugl fra logo, gul og blå.