Hvem er medlem?

Alle ansatte i Arendal kommune med unntak av sykepleiere, leger og lærere, er medlem i Arendal kommunale pensjonskasse.

Din arbeidsgiver har ansvaret for å melde deg inn i vår pensjonsordning. Når du er registrert som medlem hos oss, vil du få tilsendt et medlemsbrev som bekrefter ditt medlemskap.

Du kan selv se oversikt over ditt medlemskap hos oss ved å logge inn på din medlemsside.

Vilkår for medlemskap

Medlemskapet er kollektivt og obligatorisk. Det betyr at du både har rett og plikt til å bli medlem fra den dagen du blir ansatt.

Våre medlemmer opptjener pensjonsrettigheter fra første krone, fra første arbeidsdag. I tillegg til opptjeningen til alderspensjon, vil du som medlem kunne ha rett til midlertidig eller varig uførepensjon ved inntektsbortfall på grunn av sykdom. Dine etterlatte vil kunne ha rett til etterlattepensjon. Du finner mer informasjon om pensjoner her.

Vilkårene for medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning reguleres gjennom Hovedtariffavtalen i KS. Du kan finne avtalen her.

Arendal kommunale pensjonskasse er med i overføringsavtalen. Den norske overføringsavtalen er inngått mellom Statens pensjonskasse og andre leverandører av offentlige tjenestepensjonsordninger i norske kommunale pensjonskasser, livsforsikringsselskap og lovfestede pensjonsordninger.

Overføringsavtalen betyr at hvis du tidligere har opptjent pensjonsrettigheter i andre offentlige ordninger, vil disse bli overført til den siste og utbetalende ordningen når du pensjonerer deg. Beregning av pensjon skjer etter reglene i denne siste ordningen.

Medlemsfordeler

En av de store fordelene du har som medlem hos oss er at vi er en lokal pensjonskasse. Vi har vårt kontor i Arendal og tar imot medlemmer for individuell veiledning. Du kan kontakte oss på telefon eller e-post for å avtale en time.

I samarbeid med Arendal kommune arrangerer vi årlig «Inspirasjonskurs for seniorer» for alle ansatte i aldersgruppen 58 til 60 år. Vi sender ut invitasjonsbrev med påmelding til de det gjelder hvert år. Kurset inneholder informasjon om pensjoner, pensjonistøkonomi og juridiske emner som blant annet arv, familierett, eiendom og testament.

Vi tilbyr også gode lån til våre medlemmer. Du kan finne mer informasjon om lån her.

Pensjonspremie

Du kan se på lønnslippen din at du er medlem i Arendal kommunale pensjonskasse. Trekket på lønnslippen er merket pensjonsinnskudd og utgjør medlemspremien på to prosent.

Din arbeidsgiver innbetaler en arbeidsgiverpremie på om lag 12 prosent av din pensjonsgivende inntekt. Pensjonspremien utgjør da din medlemspremie og arbeidsgiverpremien.

Får du permisjon fra stillingen din uten lønn, er du risikodekket i inntil to år uten å innbetale medlemspremie. Du og dine opprettholder da de samme rettighetene til pensjon ved uførhet eller dødsfall. Permisjonstiden blir ikke regnet som medlemstid for opptjening til alderspensjon.

Slutter du i din stillingen med medlemskap i Arendal kommunale pensjonskasse og begynner i ny stilling uten tilknytting til offentlig pensjonsordning, kan vi tilby deg fortsettelsesforsikring. Beregning av premien du må betale for fortsettelsesforsikring blir da gjort av vår aktuar. Ønsker du fortsettelsesforsikring kan du kontakte oss.