Uførepensjon

Du kan ha rett til uførepensjon fra oss hvis du får din inntektsevne redusert helt eller delvis, på grunn av sykdom eller skade. Pensjonen utbetales vanligvis etter at du har vært sykmeldt i ett år og blir et tillegg til arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra NAV. Har du ikke rett til disse ytelsene hos NAV kan du i noen tilfeller få uførepensjon fra oss allikevel.

Arbeidsgiver er ansvarlig for å orientere langtidssykemeldt ansatte om deres pensjonsrettigheter i Arendal kommunale pensjonskasse. De er også ansvarlige for å sende oss melding om maksdato for sykepengerettigheter. Når vi mottar denne meldingen sender vi brev til deg med orientering om søknadsmuligheter hos oss. Du kan også ta kontakt med oss direkte for informasjon om dine rettigheter og søknad.

Du må henvende deg til NAV for å søke AAP eller uføretrygd.

Vilkår:

Får du innvilget AAP eller uføretrygd hos NAV kan du søke pensjon hos oss. Vi følger i hovedsak NAV sitt vedtak ved vurdering av rett til ytelse. Vi gjør oppmerksom på:

 • Blir du arbeidsufør innen to år etter innmelding og uførheten skyldes en sykdom du enten hadde eller burde ha kjente til, har du ikke rett til uførepensjon fra oss. Dette gjelder selv om du blir innvilget AAP eller uføretrygd hos NAV.
 • Skulle du bli friskmeldt og gå tilbake i fult arbeid må du ta kontakt med oss.
Arendal pensjonskasse sommerfugl fra logo, gul og blå.

Midlertidig uførepensjon

Får du innvilget arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV og er medlem i Arendal kommunale pensjonskasse, kan du få rett til midlertidig uførepensjon fra oss. Du må selv søke om midlertidig uførepensjon. Vi følger i hovedsak NAV sitt vedtak ved vurdering av rett til ytelse. Dette innebærer at du kan ha rett til midlertidig uførepensjon fra samme dato du er innvilget AAP. Vi stanser din pensjon hvis NAV opphører AAP.

Har du inntekt ved siden av din AAP hos NAV må du oppgi hva du forventer å ha i inntekt i søknadsskjema til oss. Du er selv pliktig til å gi oss beskjed hvis din inntekt endrer seg. Graden på midlertidig uførepensjon blir bestemt ut fra hvor stor inntektsevne du har. Vi fastsetter din uføregraden ved å sammenligne inntekten du hadde før du ble ufør med inntekten din etter at du ble ufør. Din inntekt etter at du ble ufør utgjør da din inntektsgrense for utbetaling av pensjon. Får du inntekt over inntektsgrensen reduseres din utbetaling. Får du inntekt over 80 prosent av samlet inntekt før uførhet stanses utbetalingen din. Du beholder allikevel retten til midlertidig uførepensjon.

Mottar du midlertidig uførepensjon fra oss vil vi automatisk utbetale alderspensjon når du når aldersgrensen for din stilling. Har du 70 års aldersgrense får du alderspensjon fra 67 år. Du må selv søke om alderspensjon hos NAV fra samme tidspunkt.

Vi foretar et etteroppgjør hvert år når skatteoppgjøret foreligger for å kontrollere at din utbetaling har vært riktig forhold til din inntekt. For mer informasjon om etteroppgjør se her.

Beregning av midlertidig uførepensjon

Pensjonen utgjør samlet en prosentsats av ditt pensjonsgrunnlag hos oss og en prosentsats av gjeldende grunnbeløp (G) I folketrygden. Det gis et barnetillegg per barn under 18 år. Pensjonen blir avkortet etter opptjent i medlemstid offentlig ordning og uføregrad.

 • 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6G
 • 69 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 6G og 12G
 • 25 prosent av grunnbeløpet opp til maks 6 prosent av pensjonsgrunnlaget
 • 4 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6G, maks 12 prosent av pensjonsgrunnlaget per barn

Uførepensjon

Får du innvilget uføretrygd fra NAV og er medlem i Arendal kommunale pensjonskasse, kan du få rett til uførepensjon fra oss. Du må selv søke om uførepensjon. Vi følger i hovedsak NAV sitt vedtak ved vurdering av rett til ytelse. Har du mottatt midlertidig uførepensjon fra oss og får innvilget uføretrygd hos NAV omregner vi din pensjon automatisk.

Har du tidligere vært medlem hos Arendal kommunale pensjonskasse og blir innvilget uføretrygd hos NAV, kan du ha opparbeidet deg rett til uførepensjon fra oss. For å ha rett til dette må du ha tre års samlet opptjening som medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning, hvor Arendal kommunale pensjonskasse er den ordningen du sist var medlem i.

Har du inntekt ved siden av din uføretrygd hos NAV må du oppgi hva du forventer å ha i inntekt i søknadsskjema til oss. Du er selv pliktig til å gi oss beskjed hvis din inntekt endrer seg. Graden på uførepensjon blir bestemt ut fra hvor stor inntektsevne du har. Vi fastsetter din uføregraden ved å sammenligne inntekten du hadde før du ble ufør med inntekten din etter at du ble ufør. Din inntekt etter at du ble ufør utgjør da din inntektsgrense for utbetaling av pensjon. Det er et fribeløp på inntekt for uførepensjon som tilsvarer 40 prosent av grunnbeløpet (G) i folketrygden. Får du inntekt over inntektsgrensen reduseres din utbetaling. Får du inntekt over 80 prosent av samlet inntekt før uførhet stanses utbetalingen din. Du beholder allikevel retten til uførepensjon.

Mottar du uførepensjon fra oss vil vi automatisk utbetale alderspensjon når du når aldersgrensen for din stilling. Har du 70 års aldersgrense får du alderspensjon fra 67 år. Du må selv søke om alderspensjon hos NAV fra samme tidspunkt.

Vi foretar et etteroppgjør hvert år når skatteoppgjøret foreligger for å kontrollere at din utbetaling har vært riktig forhold til din inntekt. For mer informasjon om etteroppgjør se her.

Beregning av uførepensjon

Pensjon utgjør samlet en prosentsats av ditt pensjongrunnlag hos oss og en prosentsats av gjeldende grunnbeløp (G) I folketrygden. Det gis et barnetillegg per barn under 18 år. Pensjonen blir avkortet etter opptjent medlemstid i offentlig ordning og uføregrad.

 • 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6G
 • 69 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 6G og 12G
 • 25 prosent av grunnbeløpet opp til maks 6 prosent av pensjonsgrunnlaget
 • 4 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6G, maks 12 prosent av pensjonsgrunnlaget per barn

For deg som ikke har ytelse hos NAV

Graden på uførepensjon blir bestemt ut fra hvor stor inntektsevne du har og vurderes ved å sammenligne inntekten du hadde før du ble ufør med inntekten din etter at du ble ufør. Har du fått nedsatt inntektsevne med lavere enn 50 prosent uføregrad, kan du søke uførepensjon hos oss uten å ha vedtak fra NAV. Vi utbetaler uførepensjon helt ned til 20 prosent uføregrad.

Er inntektsevnen din nedsatt med 50 prosent eller mer, må du søke arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra NAV i tillegg til søknad hos oss.

Ved vurdering av om det foreligger sykdom når du ikke har ytelse hos NAV, gjelder samme sykdomsbegreper som i folketrygdloven kapitel 11 og 12 hos oss.

Arendal kommunale pensjonskasse og Arendal kommune har et samarbeid med Raskere frisk gjennom AS3. Alle som er ansatt i Arendal kommune kan delta på Raskere frisk hvis de står i fare for å bli sykemeldt eller er sykemeldte. Har du gått sykemeldt i ett år og søker uførepensjon fra oss uten ytelse fra NAV, skal rapport fra deltakelse hos Raskere frisk vedlegges din søknad. Har du ikke vært hos Raskere frisk mens du har gått sykemeldt, skal det vurderes når du søker uførepensjon fra oss. Legeerklæring skal også følge med søknaden din.

Arendal pensjonskasse sommerfugl fra logo, gul og blå.

Når du har inntekt i tillegg til uførepensjonen er det viktig at du oppgir hva du forventer å ha i inntekt i søknadsskjema til oss. Du er selv pliktig til å gi oss beskjed hvis din inntekt endrer seg.

Vi fastsetter din uføregraden ved å sammenligne inntekten du hadde før du ble ufør med inntekten din etter at du ble ufør. Din inntekt etter at du ble ufør utgjør da din inntektsgrense for utbetaling av pensjon. Får du inntekt over inntektsgrensen reduseres din utbetaling. Får du inntekt over 80 prosent av samlet inntekt før uførhet stanses utbetalingen din. Du beholder allikevel retten til uførepensjon.

Vi foretar et etteroppgjør hvert år når linket inntekt foreligger for å kontrollere at din utbetaling har vært riktig forhold til din inntekt. For mer informasjon om etteroppgjør se her.

Beregning av uførepensjon

Pensjon utgjør samlet en prosentsats av ditt pensjongrunnlag hos oss og en prosentsats av gjeldende grunnbeløp (G) I folketrygden. Det gis et barnetillegg per barn under 18 år. Pensjonen blir avkortet etter opptjent medlemstid i offentlig ordning og uføregrad.

 • 69 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 12G
 • 25 prosent av grunnbeløpet opp til maks 6 prosent av pensjonsgrunnlaget
 • 4 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6G, maks 12 prosent av pensjonsgrunnlaget per barn
Arendal pensjonskasse sommerfugl fra logo, gul og blå.

Etteroppgjør

Både midlertidig uførepensjon og uførepensjon blir utbetalt etter hvor mye du og eventuelt din arbeidsgiver har oppgitt at du skal ha i årsinntekt. Hvert år foretar vi et etteroppgjør på pensjonen når liknet inntekt foreligger. I etteroppgjøret kontrolleres det at du har fått utbetalt riktig pensjon ut fra årsinntekten skatteoppgjøret viser at du hadde.

Du finner lovverket for etteroppgjør på uførepensjon her.

Har du ikke hatt uførepensjon hele året, gjennomfører vi etteroppgjøret med utgangspunkt i inntekten du hadde i den perioden du mottok uførepensjon.

Inntekt som holdes utenfor etteroppgjøret

I utgangspunktet skal all pensjonsgivende inntekt legges til grunn i etteroppgjøret. Følgende inntekter skal ikke føre til reduksjon i pensjonen, selv om de defineres som pensjonsgivende inntekter i folketrygden:

 • Erstatning for inntektstap ved erstatningsoppgjør etter skadeserstatningsloven § 3-1, yrkesskadeforsikringsloven § 13 eller pasientskadeloven § 4 første ledd
 • Inntekt og feriepenger fra helt avsluttet arbeid eller virksomhet før uførepensjonen ble innvilget

Du må selv opplyse oss om og dokumentere slike inntekter. Etteroppgjøret kan medføre at du enten får krav om tilbakebetaling eller en etterbetaling på uførepensjon. Vi vurderer ikke hvem sin skyld det er at en eventuelt feilutbetaling har skjedd.

Tilbakebetaling

Får du vedtak om tilbakebetaling av midlertidig uførepensjon eller uførepensjon, vil vi informere i vedtaket hvilket beløp som kreves tilbake og hvordan. Dette kan enten være gjennom trekk i din fremtidige pensjonsutbetaling eller at hele beløpet kreves tilbake innen oppgitt frist i vedtaket.

Ønsker du en annen nedbetalingsavtale kan du kontakte oss for å avtale dette. Du kan også velge å betale tilbake beløpet i sin helhet til oss. Innbetaling gjøres til kontonummer 2800.22.90105 og merkes med «Tilbakebetaling» og ditt fødselsnummer.

Etterbetaling

Får du vedtak om etterbetaling av midlertidig uførepensjon eller uførepensjon, vil du motta beløpet på den kontoen du mottar pensjonsutbetaling. Etterbetalingen kommer ved neste lønnskjøring hos oss og utbetales vanligvis den 12. hver måned.

Klage

Du har rett til å klage på vedtak fra oss. Klagen skal være skriftlig og signert. Vi ber om at du forklarer hva du eventuelt er uenig i, med vedtaket. Du kan vedlegge dokumentasjon til klagen din. Dette kan for eksempel være dokumentasjon på inntekt, som lønnslipper. Klagefristen på alle våre vedtak er seks uker fra du mottok vedtaket.

Du finner mer informasjon om dine klagerettigheter i vedtaket eller ved å kontakte oss.

Arendal Kommunale pensjonskasse sommerfugl logo.

Overgang til alderspensjon

Når du mottar midlertidig uførepensjon eller uførepensjon vil vi omregne denne til alderspensjon automatisk. Hadde du en stilling med vanlig aldersgrensen på 70 år skal pensjonen omregnes til alderspensjon fra den første i måneden etter fylte 67 år. Ble du ufør i en stilling med særaldersgrense skal pensjonen omregnes til alderspensjon fra måneden etter at aldersgrensen nås.

Alderspensjonen skal samordnes med ytelse fra NAV og fra 67 år skal den levealdersjusteres.

Spesielt for deg som har særaldersgrense og uføretrygd

Når du ble ufør i en stilling med særaldersgrense vil du ved aldersgrensen få alderspensjon fra Arendal kommunale pensjonskasse istedenfor uførepensjon. Mottar du uføretrygd fra NAV (folketrygden) utbetales denne fram til du fyller 67 år. Når vi utbetaler alderspensjon og NAV utbetaler uføretrygd, kan pensjonsutbetalingen fra oss bli kraftig redusert.

Bakgrunnen for dette er at alderspensjonen fra Arendal kommunale pensjonskasse skal samordnes med ytelse fra folketrygden. Denne samordningen skjer ved at vi først beregner alderspensjonen din. Alderspensjonen fra oss utgjør i utgangspunktet 66 prosent av lønnen din (pensjonsgrunnlaget). Deretter beregner vi et samordningsfradrag for uføretrygden du mottar. Uføretrygden fra NAV utgjør normalt 66 prosent av lønnen din (pensjonsgrunnlaget) ved full trygdetid. Både alderspensjonen fra oss og samordningsfradraget for uføretrygden vil bli justert etter medlemstiden du har i offentlig tjenestepensjonsordning.

I praksis innebærer dette at når alderspensjon fra oss skal samordnes med uføretrygden fra NAV, vil mange pensjonister oppleve å miste pensjonen fra pensjonskassen, og sitter ofte bare igjen med uføretrygden frem til 67 år.

Hvorfor er reglene slik?

Mange reagerer på at utbetalingen kan bli lavere fra nådd særaldersgrensen og fram til 67 år, enn for de uføre som ikke hadde særaldersgrense. Stortingets begrunnelse for reglene faller på at pensjon blir da på nivå med den pensjonen arbeidsføre med særaldersgrense vil få. De får som hovedregel 66 prosent av lønnen i alderspensjon fra særaldersgrensen og frem til 67 år, hvis de har full opptjening. I tråd med arbeidslinja og at det alltid skal være lønnsomt å jobbe, vil man med dette sørge for å unngå at uføre får høyere pensjon enn de som har vært arbeidsføre frem til pensjonsalder.

 Fra 67 år vil du gå fra uføretrygd til alderspensjon i folketrygden. Alderspensjon fra NAV vil i de fleste tilfeller være lavere enn uføretrygden. Fra Arendal kommunale pensjonskasse vil det beregnes et nytt samordningsfradrag mot alderspensjonen i folketrygden. Samlet pensjon fra oss og NAV vil da normalt bli 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt.