Tariffpartene har kommet til enighet om en revidert pensjonsforavtale for 2022. En av de viktigste endringene gjelder AFP og arbeidsinntekt.

Mottakere av folketrygdberegnet AFP har et toleransebeløp som i dag er på 15 000 kroner årlig, dette toleransebeløpet har betydning for om vi skal beregne pensjonen på nytt i et etteroppgjør.

Forventer du en inntektsendring som avviker med mer enn toleransebeløpet i løpet av inntektsåret er det viktig at du gir oss skriftlig informasjon om dette, slik at vi kan regne om pensjonsgraden din og justere utbetalingen.

Fra 2022 er toleransebeløpet for mottakere av folketrygdberegnet AFP endret til 30 000 kroner årlig.

Merk at dette toleransebeløpet ikke gjelder mottakere av tjenestepensjonsberegnet AFP. Er du mellom 62 og 64 år har du folketrygdberegnet AFP.
Har du fylt 65 år og fått omregning til tjenestepensjonsberegnet AFP, har du fått nytt vedtak med informasjon om dette.

Artikkel fra KS, finner du her.

Her finner du mer informasjon om AFP fra Arendal kommunale pensjonskasse.