AFP (Avtalefestet pensjon) for deg født i 1963 eller senere

Ny offentlig AFP er ennå ikke vedtatt, men partene i arbeidslivet er enige om prinsippene for ny AFP. Ordningen er kraftig endret for årskull fra og med 1963 og disse får en AFP-ordning som er utformet etter mønster fra privat sektor. Dersom det kommer endringer i den private AFP-ordningen, kan dette føre til endringer i den nye AFP-ordningen for offentlig sektor. Informasjonen på denne siden tar utgangspunkt i det foreløpige forslaget i avtalen om ny offentlig tjenestepensjon. Avtalen ble inngått 3. mars 2018 og er mellom regjeringen og partene i arbeidslivet.

Utbetalingen av AFP blir livsvarig og er lagt opp til å være ett tillegg til tjenestepensjonen fra pensjonskassen og pensjon fra folketrygden. Denne ordningen kalles ofte for «livsvarig AFP» eller «ny AFP».

Opptjeningen til AFP beregnes av 4,21 prosent av all inntekt opp til 7,1 G i alderen 13 – 61 år.

Det vil være kvalifikasjonskrav for å kunne ta ut livsvarig AFP. Det ordinære kvalifikasjonskravet er at medlemmer er ansatt i en virksomhet med AFP-ordning i 7 av de siste 9 årene. For årskullene født 1963 til og med 1966 gjelder noe mildere krav:

 • 1963: 3 av de siste 5 årene
 • 1964: 4 av de siste 6 årene
 • 1965: 5 av de siste 7 årene
 • 1966: 6 av de siste 8 årene

AFP kan tas ut mellom 62 og 70 år. 1963-kullet fyller 62 år i 2025, og kan som første årskull ta ut pensjon etter nye regler. For å ta ut AFP, må du også ta ut alderspensjon fra folketrygden.

Du skal fritt kunne kombinere AFP med inntekt uten at pensjonen avkortes.

Dersom du ikke oppfyller kravene for å motta AFP, kan du ha rett til en alternativ ytelse som kalles betinget tjenestepensjon. Dette skal gi økt sikkerhet for en framtidig pensjon for denne gruppen.

Betinget tjenestepensjon

I likhet med AFP er betinget tjenestepensjon en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til ordinær alderspensjon fra pensjonskassen og alderspensjonen fra folketrygden.

Betinget tjenestepensjon tjenes opp fra og med 2020 og frem til og med måneden du fyller 62 år. Årlig vil 3 prosent av ditt pensjonsgrunnlag opp til 7,1 G tillegges en pensjonsbeholdning. Pensjonsgrunnlaget vil i hovedsak være din lønn fra offentlig stilling. Årlig pensjonsutbetaling beregnes ved å dele pensjonsbeholdningen på folketrygdens delingstall på uttakstidspunktet.

Betinget tjenestepensjon kan ikke tas ut gradert eller stanses. Den kan tidligst tas ut fra måneden etter fylte 62 år og pensjonen kan kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.

Reglene for betinget tjenestepensjon er vedtatt, men vil bli vurdert på nytt når reglene for AFP endelig blir avklart.

 • Ny AFP gjelder for offentlig ansatte som er født i 1963 eller senere
 • Du tjener opp til AFP til og med det kalenderåret du fyller 61 år.
 • 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G legges til i en AFP-beholdning.
 • Du kan starte uttak av AFP når du er mellom 62 og 70 år.
 • Det skal ikke være krav om å trappe ned eller slutte i jobb for å ta ut AFP.
 • Det skal være mulig å kombinere AFP med jobb uten at pensjonen blir avkortet.
 • Du må ta ut alderspensjon fra folketrygden for å kunne ta ut AFP.
 • AFP vil være en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til tjenestepensjonen og alderspensjonen fra folketrygden

Ved 62 år må følgende vilkår være oppfylt:

1. Du må ha vært i arbeid i en virksomhet med AFP i minst 7 av de siste 9 årene. For årskullene født 1963 til og med 1966 gjelder noe mildere krav:

 • 1963: 3 av de siste 5 årene
 • 1964: 4 av de siste 6 årene
 • 1965: 5 av de siste 7 årene
 • 1966: 6 av de siste 8 årene

2. Du må ha vært sammenhengende ansatt i en virksomhet med AFP de siste tre årene før uttak
3. Inntekten din fra en virksomhet med AFP må utgjøre minst 50% av samlet inntekt
4. Du kan ikke ha hatt øvrige inntekter som overstiger den pensjonsgivende inntekten i en AFP-virksomhet i mer enn 2 av inntektsårene i ansiennitetsperioden (punkt 1.)
5. Du kan ikke ha mottatt ytelser uten motsvarende arbeidsplikt i de siste tre årene før fylte 62 år, med mindre den årlige verdien er mindre enn 1,5 G
6. Du kan ikke motta uføretrygd fra folketrygden etter fylte 62 år

Alle detaljene er ennå ikke vedtatt. Vi vil oppdatere nettsiden når vi vet mer.

Dersom du ikke oppfyller kravene for å motta AFP, kan du ha rett til en alternativ ytelse som kalles betinget tjenestepensjon. Dette skal gi økt sikkerhet for en framtidig pensjon for denne gruppen. I likhet med AFP er betinget tjenestepensjon en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til ordinær alderspensjon fra Arendal kommunale pensjonskasse og alderspensjonen fra NAV/folketrygden.

Betinget tjenestepensjon tjenes opp fra og med 2020 og frem til og med måneden du fyller 62 år. Årlig vil 3 prosent av ditt pensjonsgrunnlag opp til 7,1 G tillegges en pensjonsbeholdning. Pensjonsgrunnlaget vil i hovedsak være din lønn fra offentlig stilling. Årlig pensjonsutbetaling beregnes ved å dele pensjonsbeholdningen på folketrygdens delingstall på uttakstidspunktet.

Betinget tjenestepensjon kan ikke tas ut gradert eller stanses. Den kan tidligst tas ut fra måneden etter fylte 62 år og pensjonen kan kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.

Reglene for betinget tjenestepensjon er vedtatt, men vil bli vurdert på nytt når reglene for AFP endelig blir avklart.